Aktuellt från lantbrukskansliet v. 37

Höstanmälan
Höstanmälan öppnas den 15.9 och stänger torsdag den 27.10
Du kan använda tjänsten till planerandet av höstens bearbetningar/plöjningar. Logga in
på Vipu och gå in Anmäl/ansök och välj miljöersättningens höstanmälan
Har du miljöförbindelse och miljöersättningsåtgärden:
 Växttäcke vintertid – anmäl minst 20 % av förbindelsearealen som växttäcke.
 Placering av flytgödsel på åkermark – anmäl bara om du utförd sådana åtgärder
 Återanvändning av näringsämnen och organiska ämnen – anmäl bara om du utförd
sådana åtgärder
Reglerna är oförändrade ännu i år. Förbindelserna är ikraft tills 30.4.2023
Hur inverkar gipsspridningen på din växttäckesanmälan?
NTM-centralen rekommenderar att man lättbearbetar åkern efter gipsspridningen. Om man
vill plöja åkern rekommenderas att man sprider gips på åkern efter att man plöjt den. Det
finns inget krav på markbearbetning efter gipsspridning.
Oberoende av gipsspridningen, kom ihåg att lämna och anmäla åtminstone 20 % av
förbindelsearealen som äkta växttäcke eller som lättbearbetad areal (endast stubb av
följande växter godkänns som lättbearbetade: spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor,
spånadslin och bondböna)
Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader
Från 15.9 kan jordbrukare ansöka om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom
jordbruket. Stödet söks i MinSkatt och ansökningstiden är från den 15 september till den
31.10 2022. Se mera info på
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2022/fran-ochmed-den-15-september-2022-kan-jordbruksidkare-ansoka-om-fastighetsskattestod-forproduktionsbyggnader-inom-jordbruket/
Stödrättigheterna försvinner från årsskiftet
Ansökan om grundstöd hos Livsmedelsverket med stödrättigheter för jordbruk upphörde
den 15 juni 2022. Efter det har stödrättigheten för gårdsbruk inte längre något värde vid
andra överlåtelser än dem som gäller hela gårdsbruksenheten. Om hela gårdsbruksenheten
med stödrättigheter överlåts senast den 31 augusti 2022 har dessa stödrättigheter ännu ett
värde.
Mera information om hur stödrättigheternas värde ska hanteras vid beskattningen 2022
finns här
https://vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2022/systemet-medstodrattigheter-inom-jordbruket-avvecklas/
Stödutbetalning
Kompensationsersättning utbetalas i oktober från 6.10. Utbetalningsprocenten är 85 % .
Stödnivåerna 2022 för kompensationsersättning och husdjursförhöjning har höjts.
Husdjursförhöjningen betalas i maj 2023
Ursprungligt stödbelopp Förhöjning Stödbelopp totalt
Växtodling 242 €/ha 48 €/ha 290 €/ha
Husdjursförhöjning 60 €/ha 19 €/ha 79 €/ha
Skolningserbjudande till jordbruksföretagare på finska
De finskspråkiga yrkeshögskolorna har ett projekt som heter Osaava farmari där de ordnar
skolningar kring ekonomi och ledning. Projektets skolningar är kostnadsfria för
jordbruksföretagare och ordnas genom när- distans- och hybridundervisning. Mera
information om de olika möjligheterna finns här: www.osaavafarmari.fi