Informationshantering

Informationshantering

Information är en mycket viktig resurs och en förutsättning för Närpes stad för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Informationen är inte sällan känslig om den sprids till obehöriga, bland annat med hänsyn till enskildas personliga integritet samt att information kan missbrukas för att störa samhällets funktionalitet eller för att tillskansa sig ekonomiska fördelar.

Den tekniska utvecklingen medför även att allt mer information lagras i molntjänster istället för på lokala servrar eller i fysisk pappersform. Denna utveckling innebär att kraven blir fler och större för hur information både behandlas och säkerställs. Närpes stad arbetar aktivt för att upprätthålla nödvändiga säkerhetskrav och för att garantera en informationssäker hantering inom verksamheten.

Informationssäkerhetspolicyn som hittas nedan gäller för informationssäkerhet inom Närpes stad, och kompletterar stadens övriga styrdokument inom bland annat IT, kvalitet, kommunikation och övrig riskhantering. Policyn gäller alla de arbetstagare, tjänsteinnehavare, förtroendevalda och representanter för intressentgrupper som inom ramen för sitt arbete eller uppdrag behandlar information som Närpes stad äger eller förvaltar.

Informationshanteringsenheten är stadsstyrelsen och informationssäkerhetsansvarige är stadsdirektören.