Understöd för ungdomsverksamhet

Pengar, glasögon och en kalkylator

Finansiering av kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet fastställer Stadsfullmäktige årligen i samband med beredningen av stadsbudgeten.

Målsättning med bidrag från Nämnden för fritid och fri bildning är att stöda ideella föreningar med idrotts- och/eller barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt för kulturverksamhet enligt lagen för kulturverksamhet.

Nämnden för fritid och fri bildning anslår följande understöd att sökas inom ungdomsverksamhet

Verksamhetsbidrag och projektbidrag för föreningar.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare. Verksamhetsbidraget stöder föreningens verksamhet. Ansökningstiden för dessa bidrag är 1.3 – 31.3.2024.
Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Bilagor som krävs är: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och undertecknat bokslut med tillhörande revisionsberättelse samt föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag).

Länk till ansökan (endast aktiv under ansökningstiden)

Projektbidrag

Nämnden för fritid och fri bildning i Närpes anslår projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper i Närpes. Ansökningstid 1.3 – 31.3.2024. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Ett projekt har en tydlig början och ett tydligt slut. Projekt ingår inte i ordinarie verksamhet. Projekt främjar fritidsaktiviteter i Närpes och ska gärna komma en större grupp människor till nytta och glädje. Projekt kan även bidra till att marknadsföra kommunen utåt. För att bidrag ska beviljas krävs att projektet har en egen/annan finansiering. Beviljade projekt får gärna nämna Närpes stad som en bidragsgivare i marknadsföring och projektpresentationer.

Till ansökan ska bifogas en detaljerad projektbudget. Projekt som söker om bidrag för införskaffningar, byggande, renovering etc. behöver bifoga en kostnadskalkyl eller offert till ansökan.

Projektbidrag beviljas inte för evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte heller för projekt med ett religiöst eller partipolitiskt syfte.

Projektet ska inledas samma år som bidrag beviljats. Begäran om utbetalning tillsammans med en redogörelse över faktiska kostnader och egen/annan finansiering ska göras samma år som bidraget beviljas. Begäran om utbetalning skickas på epost till stadens fritidsdirektör senast den sista november.

Föreningen/arbetsgruppen är på begäran skyldig att redovisa för användningen av beviljat bidrag. Nämnden för fritid och fri bildning har rätt att granska användningen av bidragsmottagarens bokföring för att styrka att bidraget använts i enlighet med ansökan.

Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar möjligheten att erhålla kommande bidrag och kan leda till att beviljat bidrag måste betalas tillbaka.

Länk till ansökan (endast aktiv under ansökningstiden)

Vem delar ut bidrag?

I Närpes stad är det nämnden för fritid och fri bildning som besluter om fördelning av bidrag. Ansökningstiden är 1.3 – 31.3.2024. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Vem besluter om bidragens storlek?

Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i fritidsnämnden. Ärendet bereds av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

Hur ansöker min förening om bidrag?

Bidragsansökan görs via någon av de digitala ansökningsblanketterna.
I blanketten bör alla fält fyllas i samt alla bilagor bifogas. När den elektroniska ansökan är ifylld trycker du på knappen skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att din ansökan har blivit skickad. Om du är osäker på om ansökan kommit fram, kontakta fritidsavdelningen. Hinner din förening inte få in alla bilagor inom ansökningstiden skriver ni in detta i fältet ”kommentar” datum när ni beräknas lämna in bilagorna. Vid frågor, kontakta fritidsavdelningen. Det är även möjligt att lämna in ansökan och dess bilagor i pappersform och riktas till Nämnden för fritid och fri bildning i Närpes med alla bilagor och bör vara nämnden tillhanda sista inlämningsdatum.

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:

  1. Kvaliteten och omfattningen av verksamheten
  2. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
  3. Behovet av bidrag
  4. Föreningens verkande för jämställdhet, hållbar utveckling och bidragande till god fostran
  5. Sökandes aktivitet och företagsamhet.
  6. Stöd som sökande får från annat håll.

Verksamhetsberättelsen

Från verksamhetsberättelsen ska man få reda på hur aktiv föreningen är. Verksamhetsberättelsen är mycket viktig när bidrag ska ges. Allmän info om vad som arrangerats under året, hur många som deltagit i evenemangen och vilka målgrupper man har ordnat verksamhet för.

Verksamhetsplan och budget

Ur verksamhetsplanen ska framkomma vad föreningen planerar ordna, och vilka mål man har under det kommande året. En uppskattad budget på vilka inkomster och utgifter föreningen har behövs. Sökta samt erhållna bidrag bör framgå i budgeten.

Bokslut

Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Föreningens revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.