Nuorisotoimen avustukset

Rahaa, silmälasit ja kalkulaattori

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen rahoituksen kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä.

Vapaa-aikalautakunnan avustuksilla on tarkoitus tukea liikunta- ja nuorisolain mukaista liikunta- ja/tai lasten ja nuorten toimintaa järjestäviä voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä sekä kulttuuritoimintalain mukaista kulttuuritoimintaa.

Vapaa-aikalautakunta julistaa seuraavat nuorisotoimen avustukset haettavaksi:

Toiminta-avustukset ja hankeavustukset yhdistyksille.

Linkki hakemukselle (aktiivinen vain hakuaikana)

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset ovat tarkoitettuja Närpiössä toimiville yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa kuntalaisille. Toiminta-avustuksella tuetaan yhdistyksen toimintaa. Toiminta-avustusten hakuaika on 1.3. -31.3.2024.

Vaadittavat liitteet: Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja allekirjoitettu tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen sekä yhdistyksen säännöt (mikäli niitä on muutettu tai hakijana on uusi yhdistys).

Hankeavustukset

Närpiön vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunta myöntää närpiöläisille yhdistyksille ja työryhmille hankeavustuksia. Hakuaika on 1.3– 31.3.2024. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei huomioida.


Hankkeella on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta, eikä se kuulu säännölliseen toimintaan. Hanke edistää vapaa-aikatoimintaa Närpiössä ja tuottaa hyötyä ja iloa mielellään mahdollisimman laajalle kohderyhmälle. Hankkeen avulla voidaan myös markkinoida kuntaa. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että hankkeella on oma/muu rahoitus. Avustuksen saajat saavat mieluusti markkinoinnissaan ja hankkeen esittelyissä mainita, että Närpiön kaupunki on myöntänyt hankkeelle avustuksen.


Hakemukseen on liitettävä hankkeen talousarvio erittelyineen. Hankintoja, rakentamista, kunnostamista ym. varten avustusta hakevien hankkeiden on liitettävä hakemukseen kustannusarvio tai saatu tarjous.


Hankeavustusta ei myönnetä tapahtumia tai sellaista toimintaa varten, joka liittyy hakijan säännölliseen toimintaan. Avustusta ei myöskään myönnetä hankkeille, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen päämäärä.


Hanke on aloitettava samana vuonna kuin avustus on myönnetty. Maksatuspyyntö ja selvitys todellisista kustannuksista ja omasta/muusta rahoituksesta on tehtävä samana vuonna kuin avustus myönnetään. Maksatuspyyntö toimitetaan sähköpostitse kaupungin vapaa-aikajohtajalle marraskuun loppuun mennessä.


Yhdistys/työryhmä on pyynnöstä velvollinen antamaan selvityksen myönnetyn avustuksen käytöstä. Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunnalla on oikeus varmistaa, että avustus on käytetty hakemuksen mukaisesti tarkastamalla avustuksen saajan kirjanpito.


Avustushakemuksessa olevat virheelliset tiedot tai avustusvarojen väärinkäyttö vaikuttavat mahdollisuuksiin saada avustusta tulevaisuudessa. Ne voivat myös johtaa myönnetyn avustuksen takaisinperintään.

Linkki hakemukselle (aktiivinen vain hakuaikana)

Mikä taho jakaa avustuksia?

Vapaa-aikalautakunta päättää avustusten jaosta Närpiön kaupungissa. Hakuaika on 1.3 – 31.3.2024. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei huomioida.

Kuka päättää avustuksen määrän?

Avustuksen määrästä ja jaosta päättävät vapaa-aikalautakunnan luottamushenkilöt. Virkamiehet valmistelevat asiaa. Lautakunnan jäsenet voivat etukäteen tutustua hakemuksiin.

Miten yhdistykseni voi hakea avustusta?

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakemuslomakkeella.
Kaikki lomakkeen kentät on täytettävä ja liitettävä kaikki vaaditut liitteet. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen se pitää lähettää, jonka jälkeen saat vahvistusilmoituksen, jossa kerrotaan, että hakemuksesi on lähetetty. Voit ottaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon, jos olet epävarma siitä, onko hakemus tullut perille. Mikäli yhdistyksesi ei ehdi toimittaa kaikkia liitteitä hakuajan puitteissa, on tämä kirjoitettava huomautuskenttään ja mainittava koska liitteet arvioidaan palautettavan. Ota yhteys vapaa-aikatoimistoon, jos sinulla on kysyttävää. On myös mahdollista toimittaa hakemus liitteineen paperimuodossa. Silloin se on osoitettava Närpiön kaupungin vapaa-aikalautakunnalle ja toimitettava liitteineen viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat seikat::

  1. Toiminnan laatu ja laajuus
  2. Hakijan toiminnan tavoite sekä toiminnan luonne ja merkitys
  3. Avustustarve  
  4. Yhdistyksen toiminta tasa-arvon, kestävän kehityksen ja hyvän kasvatuksen puolesta
  5. Hakijan aktiivisuus ja yritteliäisyys
  6. Hakijan muilta tahoilta saama tuki

Toimintakertomus
Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi, kuinka aktiivinen yhdistys on. Toimintakertomus on erittäin tärkeä avustuksia myönnettäessä.  Liittäkää mukaan yleistä tietoa vuoden aikana järjestetystä toiminnasta, osallistujamääristä ja kohderyhmistä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi mitä toimintaa yhdistys suunnittelee järjestävänsä ja mitkä ovat tulevan vuoden tavoitteet. Tarvitaan myös talousarvio, jossa arvioidaan yhdistyksen tuloja ja menoja. Talousarviosta on käytävä ilmi haetut sekä myönnetyt avustukset.

Tilinpäätös
Tilinpäätöksessä selvitetään kuluneen toimintavuoden tulot ja menot. Tuloslaskelmasta on selkeästi käytävä ilmi tarvikkeista, vuokrista, matkoista, palkkioista ym. koituneet kulut. Yhdistyksen tilintarkastajat laativat ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen todistaen, että tilinpäätös on laadittu yleisten sääntöjen mukaisesti.