Kaupungin johto

Kaupungin johtamisen lähtökohtina ovat lainsäädäntö ja kaupungin hallintosäännön säännökset. Johtaminen perustuu kuntastrategiaan, talousarvioon, taloussuunnitelmaan ja muihin kaupunginvaltuuston päätöksiin.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää päätösvaltaa hallintosäännön säädösten mukaisesti.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä laillisuusvalvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta ja kaupungin henkilöstöpolitiikasta, huolehtien myös kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen alaisena ohjaten kaupungin hallintoa, kaupungin talouden hoitoa ja kaupungin muuta toimintaa.

Kaupungin toiminta on jaettu neljään päävastuualueeseen, joissa osastonjohtajat vastaavat toimialakohtaisesta toiminnasta. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva osastonjohtaja, kaupunginjohtaja ja asianomainen lautakunta vastaavat osaston toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät sitä. Kaupungin virasto on jaettu seuraaviin osastoihin: hallinto-osasto, sivistysosasto, vapaa-aikaosasto sekä tekniikan ja yhdyskuntarakentamisen osasto.

Kaupungilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet ovat hallintojohtaja, talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, vapaa-aikajohtaja ja henkilöstöpäällikkö.