Lukiokoulutus

Närpiön lukio

Lukiokoulutuksen tehtävänä on vahvistaa laajaa yleissivistystä. Lukiokoulutuksessa yleissivistyksellä tarkoitetaan arvoja, tietoja, taitoja, asenteita ja tahtoa, joiden avulla kriittisesti ja itsenäisesti ajatteleva yksilö voi toimia vastuullisesti ja empaattisesti sekä olla vuorovaikutuksessa muihin ja kehittää itseään.

Lukiovuosina opiskelija syventää tietojaan ja perehtyneisyyttään, jotka ovat olennaisia suhteessa ihmiseen, erilaisiin kulttuureihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on opettaa ja kasvattaa. Lukiovuosina opiskelija muodostaa oman identiteettinsä, ihmiskäsityksensä, maailmankuvansa ja elämänkatsomuksensa ja löytää paikkansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää ymmärrystään historiasta ja saa valmiuksia kohdata tuleva. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteen ja taiteen maailmaan, kehittäen hänen elämäntaitojaan ja valmiuksiaan työelämään.

Lukiokoulutus on jatkoa perusopetuksen oppimäärälle. Se tarjoaa yleiset ja monipuoliset edellytykset jatko-opiskelulle yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvalle ammatilliselle koulutukselle.

Lukiossa hankitut tiedot ja taidot osoitetaan lukion päästötodistuksella, ylioppilastodistuksella, lukiodiplomilla ja muilla suorituksilla.

Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa laatimaan tulevaisuudensuunnitelmia, hankkimaan maailmankansalaisuuden ja pyrkimään jatkuvaan oppimiseen.