Koulukuljetukset

Lapsia linja-autossa

A. 1. – 6. luokkalaisten peruskoululaisten oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen

Lainsäädäntö / koulumatkat

Perusopetuslain 1998/628, §:n 32 Koulumatkat, 1. momentissa säädetään koulumatkojen järjestämisestä seuraavasti:

”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)

Edellä 1. momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.  (13.7.2018/542)

Yhteenvetona voidaan todeta, että lain mukaan kunnan on järjestettävä maksuton koulukuljetus peruskoulun oppilaalle, joka käy lähikoulua ja jonka yhdensuuntainen koulumatka on pidempi kuin 5 km. Kunnan on myös järjestettävä maksuton koulukuljetus, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen oppilaan ikä huomioon ottaen.

Huomaa, että lakisääteiset koulukuljetukset koskevat matkaa koti-koulu-koti, suorinta tietä. Koti tarkoittaa paikkaa, jossa lapsi on vakituisesti kirjoilla. Oppilas voi olla kirjoilla vain yhdessä paikkassa.

Tiivistelmä:

Kunnalliset päätökset Närpiön kaupungissa:

– esikoululaiset, kunnallinen kyytiraja on 2 km

– vuosiluokat 1-6, kunnallinen kyytiraja on 3 km

Närpiön kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vuosiluokkien 1-6 oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km, järjestetään maksuton koulukuljetus lähikouluunsa ja takaisin.

Myös Koululiitu-ohjelma otetaan huomioon laadittaessa koulukyytisuunnitelmia sivistyslautakunnan päätöksen 17.4.2007 mukaan. Koululiitu on liikenneministeriön, tiehallinnon ja kuntaliiton laatima tietokoneohjelma. Koululiitu-ohjelmaa käytetään Suomessa yleisesti arvioitaessa koulutien liikenneturvallisuutta. Ohjelma päivitetään kerran vuodessa.

B. Närpiön yläkoululaisten oikeus koulukuljetukseen:

 koulumatka pidempi kuin 5 km, yhteen suuntaan

– maksuton koulukuljetus lääkärinlausunnon mukaan (yksilöllinen)

– päivittäinen koulumatka ei saa odotusaikoineen olla yli 3 tuntia 7. – 9. luokkalaisilla

Huomaa, että lakisääteiset koulukyydit koskevat matkaa koti-koulu-koti, suorinta tietä. Koti tarkoittaa paikkaa, jossa oppilas on vakituisesti kirjoilla.