Liikuntatoimen avustukset

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen rahoituksen kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä.

Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunnan avustuksilla on tarkoitus tukea liikunta- ja nuorisolain mukaista liikunta- ja/tai lasten ja nuorten toimintaa järjestäviä voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä sekä kulttuuritoimintalain mukaista kulttuuritoimintaa.

Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunta julistaa seuraavat liikunta- ja ulkoilutoiminnan avustukset haettavaksi:
Toiminta- ja käyttöavustukset ja pieniä liikuntapaikkoja koskevat hankeavustukset sekä hankeavustukset yhdistyksille ja työryhmille. Näiden tukien hakuaika on 1.3.-31.3.2024. Hakemusta, joka ei ole saapunut ilmoituksessa mainitun hakuajan päättymiseen mennessä, ei oteta huomioon

Linkki avustushakemukselle (aktiivinen vain hakuaikana)
Linkki projektihakemukselle (aktiivinen vain hakuaikana)

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille, joiden pääasiallisena tehtävänä on liikuntatoiminnan järjestäminen. Toiminta-avustuksilla on tarkoitus tukea Närpiössä toimivia yhdistyksiä, jotka järjestävät toimintaa kuntalaisille.
 

Kartta-avustukset

Voidaan myöntää suunnistustoimintaa järjestäville yhdistyksille suunnistuskarttojen uudistamista tai huomattavaa päivittämistä varten.

Avustus Folkhälsanin uimakouluille

Uintikoulun järjestämiseksi Närpiössä.

Käyttöavustukset

Avustus liikuntapaikkojen ylläpitoa/käyttökuluja varten. Liikuntapaikan omistaja ja toiminnan järjestäjä on osakeyhtiö, josta Närpiön kaupunki tai paikalliset yhdistykset omistavat enemmistön.

Hankeavustukset

Pienten liikuntapaikojen hankeavustukset

Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunta päättää pienten (kustannuslaskelma korkeintaan 15 000 euroa tai haettu avustussumma korkeintaan 5 000 euroa) liikuntapaikkoja koskevien hankkeiden avustuksista. Yhdistysten on ilmoitettava kyseiset kriteerit täyttävistä suunnitelluista hankkeista vapaa-aikaosastolle viimeistään 15. elokuuta hanketta edeltävänä vuonna.

Hankeavustukset yhdistyksille ja työryhmille

Närpiön vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunta myöntää närpiöläisille yhdistyksille ja työryhmille hankeavustuksia. Hankkeella on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta, eikä se kuulu säännölliseen toimintaan. Hanke edistää vapaa-aikatoimintaa Närpiössä ja tuottaa hyötyä ja iloa mielellään mahdollisimman laajalle kohderyhmälle. Hankkeen avulla voidaan myös markkinoida kuntaa. Hankeavustusta ei myönnetä tapahtumia tai sellaista toimintaa varten, joka liittyy hakijan säännölliseen toimintaan. Avustusta ei myöskään myönnetä hankkeille, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen päämäärä.

Avustuksen saajat saavat mieluusti markkinoinnissaan ja hankkeen esittelyissä mainita, että Närpiön kaupunki on myöntänyt hankkeelle avustuksen.

Hakemukseen on liitettävä hankkeen (sekä pienten liikuntapaikojen että yhdistyksille ja työryhmille) talousarvio erittelyineen. Hankintoja, rakentamista, kunnostamista ym. varten avustusta hakevien hankkeiden on liitettävä hakemukseen kustannusarvio tai saatu tarjous. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että hankkeella on oma/muu rahoitus. Hanke on aloitettava samana vuonna kuin avustus on myönnetty. Maksatuspyyntö ja selvitys todellisista kustannuksista ja omasta/muusta rahoituksesta on tehtävä samana vuonna kuin avustus myönnetään. Maksatuspyyntö hankeavustukset yhdistyksille ja työryhmille toimitetaan sähköpostitse kaupungin vapaa-aikajohtajalle marraskuun loppuun mennessä. Yhdistys/työryhmä on pyynnöstä velvollinen antamaan selvityksen myönnetyn avustuksen käytöstä. Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunnalla on oikeus varmistaa, että avustus on käytetty hakemuksen mukaisesti tarkastamalla avustuksen saajan kirjanpito. Avustushakemuksessa olevat virheelliset tiedot tai avustusvarojen väärinkäyttö vaikuttavat mahdollisuuksiin saada avustusta tulevaisuudessa. Ne voivat myös johtaa myönnetyn avustuksen takaisinperintään.

Kuka jakaa avustukset?

Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunta päättää avustusten jaosta Närpiön kaupungissa. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei huomioida.

Kuka päättää avustuksen määrän?

Avustussummasta ja jaosta päättävät vapaa-aikalautakunnan luottamushenkilöt. Virkamiehet valmistelevat asiaa. Lautakunnan jäsenet voivat etukäteen tutustua hakemuksiin.

Miten yhdistykseni voi hakea avustusta?

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakemuslomakkeella.

Kaikki lomakkeen kentät on täytettävä ja liitettävä kaikki vaaditut liitteet. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen se pitää lähettää, jonka jälkeen saat vahvistusilmoituksen, jossa kerrotaan, että hakemuksesi on lähetetty. Voit ottaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon, jos olet epävarma siitä, onko hakemus tullut perille. Mikäli yhdistyksesi ei ehdi toimittaa kaikkia liitteitä hakuajan puitteissa, on tämä kirjoitettava huomautuskenttään ja mainittava koska liitteet arvioidaan palautettavan. Ota yhteys vapaa-aikatoimistoon, jos sinulla on kysyttävää.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat seikat:
1. Toiminnan laatu ja laajuus
2. Hakijan toiminnan tavoite sekä toiminnan luonne ja merkitys
3. Avustustarve  
4. Yhdistyksen toiminta tasa-arvon, kestävän kehityksen ja hyvän kasvatuksen puolesta
5. Hakijan aktiivisuus ja yritteliäisyys
6. Hakijan muilta tahoilta saama tuki

Toimintakertomus
Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi, kuinka aktiivinen yhdistys on. Toimintakertomus on erittäin tärkeä avustuksia myönnettäessä.  Liittäkää mukaan yleistä tietoa vuoden aikana järjestetystä toiminnasta, osallistujamääristä ja kohderyhmistä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi mitä toimintaa yhdistys suunnittelee järjestävänsä ja mitkä ovat tulevan vuoden tavoitteet. Tarvitaan myös talousarvio, jossa arvioidaan yhdistyksen tuloja ja menoja. Talousarviosta on käytävä ilmi haetut sekä myönnetyt avustukset.

Tilinpäätös
Tilinpäätöksessä selvitetään kuluneen toimintavuoden tulot ja menot. Tuloslaskelmasta on selkeästi käytävä ilmi tarvikkeista, vuokrista, matkoista, palkkioista ym. koituneet kulut. Yhdistyksen tilintarkastajat laativat ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen todistaen, että tilinpäätös on laadittu yleisten sääntöjen mukaisesti.

Oikopolut