Understöd för idrottsverksamhet

Målsättning med bidrag från Nämnden för fritid och fri bildning är att stöda ideella föreningar med idrotts- och/eller barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt för kulturverksamhet enligt lagen för kulturverksamhet.

Nämnden för fritid och fri bildning anslår följande understöd att sökas inom idrotts- och friluftsverksamhet:
Verksamhets- och driftbidrag, projektbidrag för små idrottsanläggningar, projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper. Ansökningstiden för dessa bidrag är 1.3 – 31.3.2023. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan beviljas åt föreningar vars huvudsakliga uppgift är idrottsverksamhet. Verksamhetsbidraget är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare.

Kartbidrag

Kan beviljas för nyproduktion eller väsentlig uppdatering av orienteringskartor åt föreningar med orienteringsverksamhet.

Driftsbidrag

För skötsel/driften av idrottsanläggningar som endera dels ägs och drivs av aktiebolag med Närpes stad som majoritetsägare eller som dels ägs och drivs av lokala föreningar.

Projektbidrag för små idrottsanläggningar

Nämnden för fritid och fri bildning fattar beslut om understöd till projekt för små idrottsanläggningsprojekt vars kostnadskalkyl uppgår till högst 15000 euro eller ansöka understödsbeloppet uppgår till högst 5000€. Föreningar ska före den 15 augusti, året före projektet planeras utföras, meddela fritidsavdelningen idrottsanläggningsprojekt vars kostnadskalkyl överstiger 15000 euro eller sökta understödsbeloppet överstiger 5000€.

Projektbidrag

Nämnden för fritid och fri bildning i Närpes anslår ett projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper i Närpes. Ett Projekt har en tydlig början och ett tydligt slut. Projekt ingår inte i en ordinarie verksamhet. Projekt främjar fritidsaktiviteter i Närpes och ska gärna komma en större grupp människor till nytta och glädje. Projekt kan även bidra till att marknadsföra kommunen utåt. För att bidrag ska beviljas krävs också att projektet har en egen finansiering.

Projektbidrag beviljas inte för evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte heller för projekt med ett religiöst eller partipolitiskt syfte.

Vem delar ut bidrag?

I Närpes stad är det Nämnden för fritid och fri bildning som beslutar om fördelning av bidrag. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Vem beslutar om bidragens storlek?

Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i Nämnden för fritid och fri bildning. Ärendet bereds av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

Hur ansöker min förening om bidrag?

Bidragsansökan görs via någon av de digitala ansökningsblanketterna.
I blanketten bör alla fält fyllas i samt alla bilagor bifogas. Bilagor som krävs är: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och undertecknat bokslut med tillhörande revisionsberättelse samt föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag). När den elektroniska ansökan är ifylld trycker du på knappen skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att din ansökan har blivit skickad. Om du är osäker på om ansökan kommit fram, kontakta fritidsbyrån. Hinner din förening inte få in alla bilagor inom ansökningstiden skriver ni in detta i fältet ”kommentar” samt datum när ni beräknas lämna in bilagorna. Vid frågor, kontakta fritidsavdelningen.

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:

  1. Kvaliteten och omfattningen av verksamheten
  2. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
  3. Behovet av bidrag
  4. Föreningens verkande för jämställdhet, hållbar utveckling och bidragande till god fostran
  5. Sökandes aktivitet och företagsamhet.
  6. Stöd som sökande får från annat håll.

Verksamhetsberättelsen
Från verksamhetsberättelsen ska man få reda på hur aktiv föreningen är. Verksamhetsberättelsen är mycket viktig när bidrag ska ges. Allmän info om vad som arrangerats under året, hur många som deltagit i evenemangen och vilka målgrupper man har ordnat verksamhet för.

Verksamhetsplan och budget
Ur verksamhetsplanen ska framkomma vad föreningen planerar ordna, och vilka mål man har under det kommande året. En uppskattad budget på vilka inkomster och utgifter föreningen har behövs. Sökta samt erhållna bidrag bör framgå i budgeten.

Bokslut
Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Föreningens revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.

Genvägar