Avgifter för utlämnande av handlingar och kopior

För utlämnande av handlingar från Närpes stads myndigheter tas avgifter ut till staden på nedanstående grunder, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem. Grunderna gäller även uppgifter som lämnas ut i elektronisk form eller på annat motsvarande sätt.

Avgifterna finns i bilagan nedan.