Elevskjuts förskolan

Barn i buss

Skjutsrätt för elever i förskolan

Lagstiftning / skolresor
Enligt Lag om grundläggande utbildning 1998/628 § 32 Skolresor, mom 1, gäller följande för anordnandet av skolresor:
En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan småbarnspedagogisk verksamhet som avses i lagen om småbarnspedagogik till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till småbarnspedagogiken. En elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. (13.7.2018/542)

Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk.

Om en elev går i en sekundärförskola ansvarar vårdnadshavarna själva för skjutsen till och från förskolan.

Sammanfattningsvis kan man säga att en kommun enligt lag skall ordna gratis skolskjuts för en förskoleelev som går i sin närskola och som har längre skolväg än 5 km, enkel väg. En kommun skall även ordna gratis skolskjuts om skolvägen är alltför svår, ansträngande eller farlig för elev med beaktande av elevens ålder.

Observera att de lagstadgade skolskjutsarna gäller hemmet-förskolan-hemmet, kortaste gångbara vägen. Hemmet betyder den plats där eleven är varaktigt mantalsskriven. En elev är mantalsskriven på ett ställe.

Observera att förskolans skjutsar gäller elevers resa till och från förskolan (”när-förskola”), inte till morgon- eller från eftermiddagsvård. Dessa skjutsar står vårdnadshavarna för.

Kommunala beslut i Närpes stad:

Förskolelever som har längre skolväg än 2 km får gratis skolskjuts.
Även Koululiitus program beaktas vid uppgörandet av skjutsplanerna enligt beslut i utbildningsnämnden 17.4.2007 och uppdaterat i nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 15.12.2022. ”Koululiitu” är ett dataprogram som utarbetats av kommunikationsministeriet, vägförvaltningen och kommunförbundet. Programmet Koululiitu används allmänt i landet vid bedömningen av trafiksäkerhet för skolvägar. Programmet uppdateras en gång i året.