Ändring/ uppsägning av dagvårdsbehov

Två barn utomhus vid daghem

Ändring av dagvårdsbehov

Ansökan om ändring i behovet av dagvårdstimmar bör göras i god tid, i första hand genom den elektroniska blanketten Ändring av dagvårdsbehov. Diskutera ändringen också med enhetens daghemsföreståndare.

Ett uppgjort avtal om dagvårdstimmar/månad skall gälla minst två månader i följd innan ett nytt avtal om ändrat timbehov kan göras. Undantag görs enbart ifall behovet av timmar ökar p.g.a. vårdnadshavarnas ökade arbetstimmar och då skall det ökade avtalet gälla för minst två månader i följd.
Vid ett minskat behov av vårdtimmar ändras avtalet först efter att det föregående avtalet gällt minst två månader i följd.

Uppsägning av dagvårdsplats


Uppsägningen bör göras i god tid och gäller tidigast från den dag som uppsägningsblanketten har sänts. Uppsägning sker i första hand genom den elektroniska blanketten Uppsägning av dagvårdsplats.