Understöd för kulturverksamhet

Pengar, glasögon och en kalkylator

Finansiering av kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet fastställer Stadsfullmäktige årligen i samband med beredningen av stadsbudgeten.

Målsättning med bidrag från nämnden för fritid och fri bildning är att stöda ideella föreningar med idrotts- och/eller barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt för kulturverksamhet enligt lagen för kulturverksamhet.

Nämnden för fritid och fri bildning anslår följande understöd att sökas inom kulturverksamhet:

Verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare. Verksamhetsbidraget stöder föreningens verksamhet. Ansökningstiden är 1.3. -31.3.2023. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Länk till ansökan

Bilagor som krävs är: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och undertecknat bokslut med tillhörande revisionsberättelse samt föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag).

Projektbidrag

Nämnden för fritid och fri bildning i Närpes anslår ett projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper i Närpes. Ansökningstid 1.3 – 31.3.2023. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Länk till ansökan

Ett Projekt har en tydlig början och ett tydligt slut. Projekt ingår inte i en ordinarie verksamhet. Projekt främjar fritidsaktiviteter i Närpes och ska gärna komma en större grupp människor till nytta och glädje. Projekt kan även bidra till att marknadsföra kommunen utåt. För att bidrag ska beviljas krävs också att projektet har en egen finansiering.

Projektbidrag beviljas inte för evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte heller för projekt med ett religiöst eller partipolitiskt syfte.

Vem delar ut bidrag?

I Närpes stad är det nämnden för fritid och fri bildning som besluter om fördelning av bidrag. Ansökningstiden är 1.3 – 31.3.2023. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Vem besluter om bidragens storlek?

Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i nämnden. Ärendet bereds av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

Hur ansöker min förening om bidrag?

Bidragsansökan görs via någon av de digitala ansökningsblanketterna.
I blanketten bör alla fält fyllas i samt alla bilagor bifogas. När den elektroniska ansökan är ifylld trycker du på knappen skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att din ansökan har blivit skickad. Om du är osäker på om ansökan kommit fram, kontakta oss. Hinner din förening inte få in alla bilagor inom ansökningstiden skriver ni in detta i fältet ”kommentar” datum när ni beräknas lämna in bilagorna. Vid frågor, ta kontakt med oss.

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:

  1. Kvaliteten och omfattningen av verksamheten
  2. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
  3. Behovet av bidrag
  4. Föreningens verkande för jämställdhet, hållbar utveckling och bidragande till god fostran
  5. Sökandes aktivitet och företagsamhet.
  6. Stöd som sökande får från annat håll.

Verksamhetsberättelsen


Från verksamhetsberättelsen ska man få reda på hur aktiv föreningen är. Verksamhetsberättelsen är mycket viktig när bidrag ska ges. Allmän info om vad som arrangerats under året, hur många som deltagit i evenemangen och vilka målgrupper man har ordnat verksamhet för.

Verksamhetsplan och budget

Ur verksamhetsplanen ska framkomma vad föreningen planerar ordna, och vilka mål man har under det kommande året. En uppskattad budget på vilka inkomster och utgifter föreningen har behövs. Sökta samt erhållna bidrag bör framgå i budgeten.

Bokslut

Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Föreningens revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.