Kommunkoncernen

Bild på möte

Närpes stads kommunkoncern består av de bolag som helt eller delvis ägs av staden.

En del verksamheter i staden bedrivs i bolagsform. Bolagen bedriver verksamhet som levererar tjänster och service till stadens innevånare, till exempel bostäder, energi, vatten och avlopp. Några bolag ägs helt och hållet av staden, andra är delägda och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara andra myndigheter eller privata aktörer.

Stadsstyrelsen och stadsdirektören utgör stadens koncernledning. Koncernledningen svarar för att ägarstyrningen och att koncernövervakningen ordnas i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.

I kommunkoncernen ingår dottersammanslutningar där staden har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen.

Till kommunkoncernen hör följande sammanslutningar där kommunen har bestämmande inflytande:

 • Närpes Vatten Ab
 • Ab Biodalens Greencenter Biolaakso Oy
 • Ab Sydösterbottens Ishall – Suupohjan Jäähalli Oy
 • Närpes Bostäder Ab – Närpiön Asunnot Oy
 • Ab Närpes Dynamonet Närpiö Oy
 • Ab Närpes Företagarcenter Oy
 • Närpes Fjärrvärme Ab – Närpiön Kaukolämpö Oy
 • Närpes idrottshall Ab
 • Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mittistan
 • Närpes industrifastigheter Ab

Med stadens intressesammanslutningar avses ägarintresseföretag och intresseföretag enligt 1 kap. 7 och 8 § i bokföringslagen.

Närpes stad har följande intressesammanslutningar:

 • Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy
 • Dynamo Närpes
 • Fastighetsaktiebolaget Övermark kommungård

Närpes stad är medlem i följande samkommuner:

 • Vasa Sjukvårdsdistrikt samkommun
 • Kårkulla samkommun
 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
 • Österbottens förbund
 • Suupohjan koulutuskuntayhtymä
 • Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård