Elevskjutsar

Barn i buss

A. Skjutsrätt för elever i årskurserna 1-6 i grundläggande utbildning

Lagstiftning / skolresor
Enligt Lag om grundläggande utbildning 1998/628 § 32 Skolresor, mom 1, gäller följande för anordnandet av skolresor:
En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. (13.7.2018/542)

Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inberäknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år får skolresan ta högst tre timmar i anspråk.

Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den som avses i 6 § 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. (13.7.2018/542)

Sammanfattningsvis kan man säga att en kommun enligt lag skall ordna gratis skolskjuts för grundskolelev som går i sin närskola och som har längre skolväg än 5 km, enkel väg. En kommun skall även ordna gratis skolskjuts om skolvägen är alltför svår, ansträngande eller farlig för elev med beaktande av elevens ålder.

Observera att de lagstadgade skolskjutsarna gäller hemmet-skolan-hemmet, kortaste gångbara vägen. Hemmet betyder den plats där eleven är varaktigt mantalsskriven. En elev är mantalsskriven på ett ställe.

Elever i förskolan samt åk 1 och 2 har inte rätt till betald skjuts när man åker från hemmet till morgonvård och från eftermiddagsvård tillbaka till hemmet.

Sammandrag:
Kommunala beslut i Närpes stad:

förskolelever, en kommunal skjutsgräns på 2 km
årskurs 1-6, en kommunal skjutsgräns på 3 km
I Närpes stad har fullmäktige fattat beslut om att för elever i årskurs 1-6 med en skolväg över 3 km skall anordnas gratis skolskjuts till och från sin närskola.

Även Koululiitus program beaktas vid uppgörandet av skjutsplanerna enligt beslut i utbildningsnämnden 17.4.2007 och uppdaterat i nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 15.12.2022. ”Koululiitu” är ett dataprogram som utarbetats av kommunikationsministeriet, vägförvaltningen och kommunförbundet. Programmet Koululiitu används allmänt i landet vid bedömningen av trafiksäkerhet för skolvägar. Programmet uppdateras en gång i året.

B. Skjutsrätt för elever i Närpes högstadieskola:

  • längre skolväg än 5 km, enkel väg
  • gratis skolskjuts enligt läkarutlåtande (individuellt)
  • daglig skolfärd inklusive väntetid får inte överstiga 3 h för elever i åk 7-9

Observera att de lagstadgade skolskjutsarna gäller hemmet-skolan-hemmet, kortaste gångbara vägen. Hemmet betyder den plats där eleven är varaktigt mantalsskriven.