Generalplaner

Flygbild av åkrar och vindmöllor

Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen samt att samordna funktionerna.

En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. Då brukar man tala om delgeneralplan. Avsikten med delgeneralplaner är oftast att fastslå principer för hur byggandet på glesbyggdsområdena utanför de detaljplanerarade områdena ska styras. Generalplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.

Genvägar