Bindningar

Kedja

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

Syftet med bestämmelserna om redogörelser för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande. Tanken har varit att man med hjälp av ett register över bindningar på förhand kan förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras. På så sätt kan också tillförlitligheten hos det politiska systemet i kommunerna stärkas på ett allmänt plan. Genom redogörelserna för tjänsteinnehavarnas bindningar och genom publicering av registret på internet strävar man efter att trygga kommuninvånarnas förtroende för att förvaltningen är oberoende och opartisk.

Förtroendevalda som är skyldiga att lämna en redogörelse är kommunstyrelsens ledamöter, ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige och nämnderna. Dessutom gäller skyldigheten att lämna en redogörelse ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen. Skyldigheten gäller också ersättarna i organen.

Bindningsregistret hittas här