Närpes stads strategi

Bild på springande flicka och hund och bild på solnedgång och båthus

Strategins avsikt är att skapa samsyn om kommunens viktigaste målsättningar. Den utgör grunden för de beslut som fattas och de åtgärder som vidtas. Vår lättförståeliga, kortfattade och tydliga strategi ska kunna användas av invånarna, kommunens ledning och personal samt beslutsfattarna. Den genomförs via praktiska åtgärder. Närpes stads strategi innehåller den dokumentation som kommunallagen förutsätter av en kommunstrategi.

Kontinuerligt samarbete, dialog och kommunikation behövs för att kunna uppnå de uppställda målen. Kommunstrategin grundar sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter.

I Närpes har vi tagit fram strategin i samverkan med de viktigaste intressenterna. Kommuninvånarna har deltagit via enkäter och invånarkvällar. Kommunens ledning, personal och stadsfullmäktige har jobbat i olika workshops.

Barnens perspektiv och de aspekter som är viktiga för dem förmedlas genom teckningar som elever i stadens lågstadieskolor gjort, och som också illustrerar denna strategi.