Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud är en organisationsintern sakkunnig, som följer behandlingen av personuppgifter och ger hjälp vad gäller efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna i hela organisationen.

Dataskyddsombudet

 • följer efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna i hela organisationen och lyfter fram brister som det upptäckt
 • ger information och råd om skyldigheterna enligt dataskyddsbestämmelserna till ledningen och arbetstagare som behandlar personuppgifter
 • ger på begäran råd om hur konsekvensbedömningen ska göras och övervakar genomförandet av denna
 • är kontaktperson för de registrerade i ärenden som gäller behandling av personuppgifter
 • är kontaktperson gentemot dataombudsmannens byrå och samarbetar med dataombudsmannens byrå.

Personuppgiftsincidenter
Alla personuppgiftsincidenter inom Närpes stads organisation skall meddelas till dataskyddsombudet.

Vad är en personuppgiftsincident?
Med en personuppgiftsincident avses en händelse som leder till att personuppgifter förstörs, försvinner, ändras, olovligen överlåts eller hamnar i händerna på en aktör som saknar rätt att behandla dem. En personuppgiftsincident kan leda till exempel till förlust av förmågan att övervaka personuppgifter, identitetsstöld eller bedrägeri, skadat anseende eller avslöjande av personuppgifter som omfattas av pseudonymisering eller sekretessplikten.

En personuppgiftsincident kan även vara till exempel

 • en försvunnen databärare, såsom en USB-sticka
 • en stulen dator
 • systemintrång
 • en smitta av ett skadligt program
 • en cyberattack
 • en brand i en datacentral
 • sändning av kontoutdrag per post till fel person.

Frågor gällande Närpes stads personuppgiftsbehandling kan riktas till: dataskydd@narpes.fi

Dataskyddsombud, Jens Westling
Bitr. dataskyddsombud, Patrik Lindblad