Närpes stads externa visselblåsarsystem

Närpes stads externa visselblåsarsystem är en rapporteringskanal som riktar sig till stadens externa samarbetspartners och tjänsteleverantörer. Visselblåsarsystemet är en konfidentiell kommunikationskanal där företag eller samarbetspartners anonymt kan rapportera allvarliga missförhållanden. Visselblåsarsystemet är endast avsett för rapportering av faktiska eller misstänkta allvarliga missförhållanden inom Närpes stad. Observera att visselblåsarsystemet inte är avsett för att ge allmän kundrespons eller för reklamationer.

Visselblåsarsystemet är ett slutet system som upprätthålls av en oberoende tredje part. Systemet är helt fristående från stadens intranät och externa webbplats. Visseblåsarskyddet innebär att rapportering sker anonymt. En rapporterande person är någon som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker överträdelser av EU-rätten eller nationell lagstiftning och rapporterar detta via rapporteringskanalen. Skyddet för rapporterande personer grundar sig på Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen och Europeiska unionens direktiv om visselblåsarskydd.

Rapportering görs till den centraliserade externa anmälningskanalen hos justitiekanslersämbetet.
Staden har via intranätet en egen separat intern rapporteringskanal avsedd för stadens anställda.