Inledande kartläggning

Inledande kartläggning innebär att den invandrades situation och behov av tjänster utreds. Den inledande kartläggningen består av en intervju där din studie- och arbetshistoria, dina språkkunskaper samt andra faktorer som påverkar din integration och sysselsättning utreds. Syftet med den inledande kartläggningen är att utreda vilken tjänst som bäst främjar din integration och sysselsättning samt behovet av en integrationsplan. Om du är arbetslös arbetssökande, inleder arbets- och näringsbyrån den inledande kartläggningen. Mera info om arbets- och näringsbyråns inledande kartläggning hittas på följande länk: Inledande kartläggning och integrationsplan – TE-Palvelut

För personer som får utkomststöd under en längre tid, inleder kommunen den inledande kartläggningen. Om du önskar få en inledande kartläggning gjord hos kommunen, boka tid på telefonnumret: 040-1600 758 eller besök servicepunkten måndagar-fredagar kl. 9-12, 13-15 på adressen: Närpesvägen 4, 64200 Närpes.

Kommunen eller arbets- och näringsbyrån kan inleda en inledande kartläggning även för övriga invandrare, om man önskar och anses vara i behov av det. Den inledande kartläggningen bör påbörjas inom två månader från det att klientrelationen har inletts eller begäran om inledande kartläggning inlämnats. Kommunen eller arbets- och näringsbyrån skall vid behov hänvisa invandraren till de tjänster som handahålls av någon annan myndighet, vilket bör ske i samarbete med anordnaren av tjänsterna.

Integrationsplanen är en personlig plan, vars syfte är att stödja din integration i Finland. Planen omfattar åtgärder och tjänster för att stödja invandrarens möjligheter att få tillräckliga språkkunskaper i svenska eller finska, inhämta andra färdigheter som behövs i arbetslivet och samhället samt främja invandrarens möjlighet att på ett jämbördigt sätt delta i samhällsverksamheten. I integrationsplanen kan överenskommas om undervisning i eget modersmål, samhällsorientering, läs- och skrivundervisning, undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen, integrationsutbildning samt övriga insatser som främjar integrationen. Man har rätt till en integrationsplan om man är arbetslös arbetssökande eller får utkomststöd under en längre period. Även för övriga invandrare som med stöd av den inledande kartläggningen bedöms vara i behov av en integrationsplan, kan en sådan utarbetas, för att integrationen skall främjas. Den inledande integrationsplanen bör uppgöras senast inom tre år från att det första uppehållstillståndet eller uppehållstillståndskortet beviljats eller uppehållsrätten registrerats. Den inledande integrationsplanen uppgörs för högst ett år.