Projektet Skarpängsvägen

Val av entreprenör
NTM-centralen och Sundström Ab Oy har undertecknat ett entreprenadavtal som gäller byggandet av en ny landsvägsförbindelse mellan landsväg 673 (Närpesvägen) och landsväg 6761 (Kristinestadsvägen). Utöver byggandet av en ny landsvägssträcka på cirka 1,3 km omfattar planen byggandet av en underfartsbro i Finby och nya gång- och cykelleder. Dessutom ingår i entreprenaden byggandet av cirkulationsplatser som ansluter till Närpesvägen och Kristinestadsvägen. Projektet finansieras av NTM-centralen, Närpes stad och Traficom. Byggprojektets totala kostnad är cirka 3,8 miljoner euro.

Byggarbetet inleds vecka 14. Entreprenören kommer att utföra fastighetssyner på fastigheterna inom projektets verkningsområde innan arbetet inleds. Under byggtiden kommer man att utföra flygfotografering med drönare på projektområdet.
Vägarbetet kommer tidvis att orsaka vissa störningar i trafiken på landsvägarna 673 och 6761, och hastighetsbegränsningarna måste tillfälligt sänkas. När arbetena inleds stängs Nybrovägen delvis och fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafiken leds till ersättande leder under arbetet. Den huvudsakliga hastighetsbegränsningen under byggtiden på Närpesvägen och Kristinestadsvägen är 40 km/h.

Allmänt om projektet
Skarpängsvägen skapar en möjlighet att passera Närpes centrum utan hinder och störningar i form av korsande och anslutande trafik. Skarpängsvägen erbjuder en tidsmässigt snabbare passage genom centrum. Vägplanen omfattar byggandet av Skarpängsvägen mellan Närpesvägen och Kristinestadsvägen. Skarpängsvägen kommer att förses med gång- och cykelväg och en underfart för gång- och cykeltrafik vid Nybrovägen. Projekttiden är år 2024 – 2025.

Vägplanen
Vägplanen omfattar byggandet av Skarpängsvägen mellan Närpesvägen och Kristinestadsvägen. Skarpängsvägen förses med gång-och cykelväg och en underfart för gång-och cykeltrafik vid Nybrovägen. Skarpängsvägens anslutningar till Närpesvägen och Kristinestadsvägen utformas som cirkulationsplatser.

Effekter
Skarpängsvägen skapar en möjlighet att passera Närpes centrum längs en strukturerad vägsträckning utan hinder och störningar i form av korsande och anslutande trafik. Skarpängsvägen erbjuder en tidsmässigt snabbare passage genom centrum särskilt för trafik i nordöst/sydvästlig och nordväst/sydöstlig riktning. Skarpängsvägen innebär också en klar huvudinfart till den östra delen (Finby) av Närpes centrum. Förverkligandet av Skarpängsvägen öppnar upp för nyetableringar i området mellan Nybrovägen och Kristinestadsvägen.

Närpes stad informerar regelbundet om projektet via stadens hemsida och på sociala medier.

Projekttid: 2024 – 2025, projektet färdigställs 30.09.2025
Projektägare: Närpes stad, NTM centralen i Södra Österbotten
Kostnadsförslag: 4,1 milj €, bidrag 590 000 € via Traficom

Projektgrupp:
NTM centralen i Södra Österbotten: Ari Perttu, Teppo Leppäaho, Sami Palo
Närpes stad: Kim Ahlström, Stig Erik Ingves

Konsulttjänster:
Kolmostie Oy Mika Latvamäki

Entreprenör:
Sundström Ab Oy: arbetschef William Sundström, tfn. 040 838 5241, william.sundstrom@sundstroms.fi,
ansvarig arbetsledare Cajsa Storbjörk, tfn. 040 187 1900. cajsa.storbjork@sundstroms.fi

Finansiering:
Närpes stad, NTM centralen, Traficom