Stöd för elevens skolgång

Färgglada siffror

Det finns tre nivåer av stöd för lärande och skolgång: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Av dessa kan en elev få stöd på endast en nivå åt gången. Utgångspunkten är att all undervisning sker i elevens närskola.

Undervisningen och stödet ska ordnas utgående från såväl den enskilda elevens som hela undervisningsgruppens styrkor och vad eleverna behöver utveckla och lära sig. Det är viktigt att lärandet kan löpa obehindrat och att inlärningssvårigheter förebyggs och upptäcks på ett tidigt stadium. Stöd för lärande och skolgång innebär både lösningar som berör hela gruppen och lärmiljön och lösningar som möter elevernas individuella behov.

Syftet med stöd är att förhindra att problemen växer, blir långvariga och komplicerade. Det är viktigt att ge eleven möjligheter att uppleva att hen lyckas i lärandet och som medlem i gruppen och att stödja elevens positiva uppfattning om sig själv och skolarbetet. Pedagogisk sakkunskap, samarbete mellan lärarna och yrkesövergripande samarbete inom elevvården är viktigt för att behovet av stöd ska upptäckas, när man bedömer behovet av stöd samt när stödet planeras och genomförs. Vilka yrkespersoner som ska delta i samarbetet avgörs från fall till fall.

Som stöd för elevens skolgång finns speciallärare inom både förskolan och åk 1-9.

Elever i stort behov av stödåtgärder kan få undervisning i en av de tre smågrupper som finns i Närpes stad åk 1-9. Kontakta bildningsdirektören eller ledande specialläraren om du vill diskutera detta alternativ.

I den lokala läroplanen finns det mera utförligt beskrivet om de olika stödnivåerna samt den hjälp och stöd som eleven kan få under sin skolgång.

Uppskov med skolstarten kan beviljas på anhållan från vårdnadshavarna. Tag kontakt med bildningsdirektören ifall du har frågor om detta.