Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Värikkäitä numeroita

Perusopetuksessa on käytössä kolme tuen tasoa, jotka ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Oppilas saa kerrallaan yhden tasoista tukea. Kaikki opetus annetaan lähtökohtaisesti oppilaan lähikoulussa.

Opetus ja tuki on järjestettävä yksittäisen oppilaan ja koko opetusryhmän vahvuuksien perusteella ja huomioitava, mitä asioita oppilaiden on kehitettävä ja opittava. Oppimisen sujuminen ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen ovat keskeisiä koulunkäynnille ja mahdollisiin ongelmiin on puututtava varhaisessa vaiheessa. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen tarkoittaa sekä koko ryhmää koskevia ratkaisuja että oppimisympäristöä että opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia ratkaisuja.

Tuen tarkoituksena on estää ongelmien kasvaminen, pitkäkestoisuus ja vaikeutuminen. On tärkeää antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan positiivista kuvaa itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen osaaminen, opettajien yhteistyö ja oppilashuollon ammatillinen yhteistyö ovat tärkeitä tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyöhön osallistuvat ammattilaiset määräytyvät tapauskohtaisesti.

Oppilaan koulunkäynnin tukena toimivat sekä esiopetuksen että luokkien 1-9 erityisopettajat.

Paljon tukitoimia tarvitseville oppilaille on Närpiön kaupungissa kolme pienryhmää luokille 1-9. Ota yhteyttä sivistystoimenjohtajaan tai johtavaan erityisopettajaan, jos haluat keskustella asiasta.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin eri tukitasot sekä oppilaan koulukäyntiä varten saatavilla oleva apu ja tuki.