Esiopetuksen oppilaskuljetukset

Lapsia linja-autossa

Esikoululaisten oikeus koulukyytiin

Lainsäädäntö / koulumatkat

Perusopetuslain 1998/628, §:n 32 Koulumatkat, 1. momentissa säädetään koulumatkojen järjestämisestä seuraavasti:

”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)

Edellä 1. momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia.

Jos oppilas käy toissijaista esikoulua, huoltajat vastaavat itse oppilaan kuljetuksista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lain mukaan kunnan on järjestettävä maksuton koulukyyti peruskoulun oppilaalle, joka käy lähikoulua ja jonka yhdensuuntainen koulumatka on pidempi kuin 5 km. Kunnan on myös järjestettävä maksuton koulukyyti, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen oppilaan ikä huomioon ottaen.

Huomaa, että lakisääteiset koulukyydit koskevat matkaa koti-koulu-koti, suorinta tietä. Koti tarkoittaa paikkaa, jossa lapsi on vakituisesti kirjoilla. Oppilas voi olla kirjoilla vain yhdessä paikkaa.

Huomaa, että esikoululaisten kyydit koskevat matkaa esikouluun (”lähiesikouluun”) ja esikoulusta pois, ei aamu- tai iltapäivähoitoon. Niistä kyydeistä vastaavat huoltajat.

Tiivistelmä:

Kunnalliset päätökset Närpiön kaupungissa:

– esikoululaiset, joiden koulumatka on yli 2 km saavat ilmaisen koulukuljetuksen.

Myös Koululiitu-ohjelma otetaan huomioon laadittaessa koulukyytisuunnitelmia sivistyslautakunnan päätöksen 17.4.2007 mukaan. Koululiitu on liikenneministeriön, tiehallinnon ja kuntaliiton laatima tietokoneohjelma. Koululiitu-ohjelmaa käytetään Suomessa yleisesti arvioitaessa koulutien liikenneturvallisuutta. Ohjelma päivitetään kerran vuodessa.