Strandgeneralplan

Båthus och gröna träd

För en strandgeneralplan gäller samma syften som en generalplan. I en strandzon, som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. Samma gäller också ett strandområde där det på grund av det byggande som kan väntas på området är nödvändigt att planera byggande och annan användning för att reglera i huvudsak strandbaserad fritidsbebyggelse. Strandgeneralplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige. I Närpes godkändes den nuvarande strandgeneralplanen år 1999 och vissa delar har ändrats därefter.