Grafisk profil

Grafiskt element

Närpes stad har en bred och omfattande verksamhet som riktar sig till ett stort antal målgrupper i samhället. När vi kommunicerar är det därför viktigt att mottagaren uppfattar vem som är avsändare. Det gör vi genom att använda oss av en enhetlig grafisk profil.

Grafisk manual för Närpes stad

I den grafiska manualen för Närpes stad samlas riktlinjer och anvisningar för stadens visuella identitet och kommunikation. Syftet med en grafisk manual är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation. Det gäller såväl kommunikationen inom staden som mellan  staden och invånarna i Närpes samt vår kommunikation med övrig omvärld. Det gemensamma uttrycket är viktigt för att avsändaren ska vara tydlig och för att budskapet ska nå fram på ett korrekt sätt. I manualen ingår delar som beskriver val av logotyp, typografi och färger, samt beskrivningar av hur kommunikationen ska anpassas via bildspråk, annonser och profilprodukter. Stadsstyrelsen i Närpes styr stadens informationsarbete och stadens förvaltningsavdelning  svarar på frågor som gäller den grafiska manualens efterlevnad. 

Ladda ned här


Logotyp

Logotypen är Närpes stads främsta visuella kännetecken. Den tydliggör att staden står bakom verksamheten eller informationen. Genom att följa riktlinjerna för hur logotypen ska användas förstärks bilden av Närpes stad och vårt varumärke. Stadens logotyp används i den dagliga  kommunikationen och marknadsföringen. Närpes stads logotyp består av två delar, den grafiska symbolen som består av ett emblem och den tillhörande texten Närpes/Närpiö. Tillsammans bildar dessa element vår logotyp. Logotypen kan härledas från stadens vapen. Den obrutna linjen symboliserar gemenskap och inkludering och den bekanta blad- och hjärtformen från stadsvapnet förmedlar ett budskap om tillväxt och framåtanda. 

För webb, skärmar och presentationer – .png .pdf (RGB)
För tryck och utskrifter – .pdf (CMYK)
 


Stadsvapnet

Användning av stadens vapen
Närpes historiska kommunvapen har ritats av heraldikern Gustaf von Numers. Vapnet består av ”i rött fält ett bevingat sjöblad, sjöbladet av guld, störtat, vingarna av silver”. Stadens vapen reserveras för mer högtidligt, officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål. Vapnet används till exempel på stadens officiella och festliga inbjudningar och gratulationskort, på personliga dokument som sparas länge, så som diplom, arbetsintyg och skolbetyg, på flaggor och vimplar samt på byggnaders väggar. Vapnet är  huvudsakligen avsett för stadens eget bruk. Övriga organisationer (företag, föreningar, samfund osv.) eller privatpersoner får gärna kontakta stadens förvaltningsavdelning för närmare anvisningar gällande användning. 

För webb, skärmar och presentationer – .png .pdf (RGB)
För tryck och utskrifter – .pdf (CMYK)


Färgkoder

Närpes stads identifikationsfärg är röd. Den röda färgen hämtas ur stadens vapen. De övriga basfärgerna är svart och vitt. Färgpaletten kompletteras av komplementfärger i färgskalan blått och grönt. Huvudfärgerna har konstaterats vara tillgängliga  och kan användas i texter och rubriker. För en del av komplementfärgerna bör observeras att kontrasterna inte är tillräckliga på en vit bakgrund.


Grafiska elementet

Närpes stads identifikationsfärg är röd. Den röda färgen hämtas ur stadens vapen. De övriga basfärgerna är svart och vitt. Färgpaletten kompletteras av komplementfärger i färgskalan blått och grönt. Huvudfärgerna har konstaterats vara tillgängliga  och kan användas i texter och rubriker. För en del av komplementfärgerna bör observeras att kontrasterna inte är tillräckliga på en vit bakgrund.

Ladda ned här


Vem ska använda grafiska manualen?

Det är viktigt att alla medarbetare känner till och följer den grafiska profilen. Manualen är till för att underlätta arbetet för byråer, tidningar, tryckerier samt för alla som arbetar inom Närpes stad. Genom att följa regler och riktlinjer säkrar vi kvaliteten på våra produktioner och möjliggör ett konsekvent utseende över tid. Som komplement till manualen och för att underlätta det dagliga arbetet finns en rad mallar till Officepaketet och Indesign som fås på begäran.