Fakta och historia om Närpes

Flygbild av Närpes

Historiskt

Närpes stad som förvaltningsenhet går tillbaka ända till 1331 då de första anteckningarna om Närpes socken gjordes.

Omkring år 1340 hade det österbottniska kustlandet uppdelats i tre socknar: Närpes, Korsholm och Pedersöre. Närpes socken omfattade till en början följande sedermera självständiga kommuner: Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Närpes, Övermark, Pörtom, Korsnäs,Petalax och Bergö. Även de nuvarande helt finskspråkiga Östermark (Teuva), Storå och Bötom hörde till Närpes socken, liksom Kaskö.

I och med grundandet av städerna Kaskö och Kristinestad samt införande av kommunförvaltningen, delades Närpes socken i 14 självständiga kommunala enheter. Kommunalförvaltningen upprättades i Närpes 1867.

Närpes stads nuvarande gränser fastställdes 1973 då av Närpes, Övermark, Pörtom och delar av Korsnäs kommuner bildade en storkommun. Den nya kommunens gränser justerades slutgiltigt 1975 då delar av norra Pörtom överfördes till Malax kommun.

Genom presidentförordning grundades av Närpes kommun Närpes stad den 1.1.1993.

Geografiskt

Närpes kan med skäl betraktas som en kuststad.

Kustlinjens längd är 45 km men de många havsvikarna och öarna gör att strandlinjens längd i allt är ca 700 km.

Staden omfattar 970 km2 landareal. Befolkningen är koncentrerad dels till de s.k. strandbyarna dels till ådalen runt Närpes å.

Bystrukturen är stabil. Utöver centrum räknar staden med 9 ekonomibyar. Grundservicen i ekonomibyarna har varit skola, butik och post. I stadens centrum är servicenivån hög med tiotals diverse- och specialaffärer, även några stormarketar finns. De statliga och kommunala inrättningarna är belägna i omedelbar närhet av centrum.

Trafikförbindelser

Avstånden till större centra är följande: Vasa 80 km, Björneborg 120 km, Seinäjoki 105 km, Helsingfors 350 km och Åbo 270 km. Europaväg 8 ligger på 5 km:s avstånd från Närpes centrum. Järnvägsbanan Kaskö-Seinäjoki går igenom staden, närmaste godsstation ligger i Kaskö. Närmaste järnvägsstation med persontrafik är Vasa, liksom närmaste flygfält. Den närmaste djuphamnen ligger i Kaskö, 13 km från Närpes centrum.

Närpes nordiska vänorter

Akranes kommun, Island

Bamble kommun, Norge

Tönder kommun, Danmark

Västerviks kommun, Sverige

Raivola kommun, Ryssland

Befolkning

Invånarantal9.558
Svenskspråkiga77,5 %
Finskspråkiga5,3 %
Övriga språk17,2 %
Åldersstruktur0-14 år15,8 %
15-64 år55,5 %
>65 år28,7 %
Näringsstruktur 2018
Arbetsplatser totalt4.461 st
Jord- och skogsbruk22,9 %
Industri- och byggnadsverksamhet20,9 %
Service54,2 %
Övriga2,0 %