Stadens ledning

Spelpjäser i olika färger som placerats ut på en hög av böcker

Ledningen av staden utgår från lagstiftning och bestämmelser i stadens förvaltningsstadga. Ledningen bygger på kommunstrategin, budgeten, ekonomiplanen och övriga beslut av stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige svarar för stadens verksamhet och ekonomi, utövar stadens beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över lagligheten. Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen svarar för samordningen av stadens verksamhet, för ägarstyrningen och för stadens personalpolitik och sörjer dessutom för stadens interna kontroll och riskhantering.

Stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen, leder stadens förvaltning, skötseln av stadens ekonomi samt stadens övriga verksamheter.

Stadens verksamheter indelas i fyra huvudansvarsområden där avdelningsdirektörerna ansvarar för den sektorspecifika verksamheten. Avdelningsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen, stadsdirektören och respektive nämnd, svarar för avdelningens verksamhet samt leder och utvecklar den. Stadens ämbetsverk är indelat i följande avdelningar: förvaltningsavdelningen, bildningsavdelningen, fritidsavdelningen, och avdelningen för teknisk och samhällsbyggnad.

Staden har en ledningsgrupp som leds av stadsdirektören. Övriga medlemmar i ledningsgruppen är förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, bildningsdirektören, tekniska direktören, fritidsdirektören och personalchefen.