Gator och allmänna områden

Gatsopare

Till avdelningens uppgifter hör underhåll av gator och enskilda vägar, vägbelysning och fiskhamnar.

Staden strävar till att både sommar- och vintertid hålla trafiklederna i ett sådant skick som trafiken och omgivningen kräver med beaktande av ekonomiska och trafiktekniska aspekter. Årligen förnyas beläggningen på en del gator.