Läroplan för förskoleundervisningen

Kompass i en mans hand

Förskolan följer den läroplan som nämnden för utbildning och småbarnspedagogik fastställt. I Närpes stad följer alla förskolor samma läroplan.

Läroplanen i Närpes baserar sig på grunderna för förskolans läroplan som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

I läroplanen fastslås bland annat följande:

  • skolans värdegrund och verksamhetskultur, allmänna mål för fostran och utbildning
  • synen på lärande, den pedagogiska miljön, arbetssätt och elevmedverkan
  • undervisningsarrangemang så som timplan, språkprogram, timresurs, riktlinjer för skolornas läsårsplaner
  • stöd för lärande och skolgång, elevvård
  • bedömning av lärande
  • målen för och innehållet i undervisningen ämnesvis

Läroplanerna fungerar som lärarens arbetsredskap i den dagliga undervisningen.