Föreningens mål är att verka som en sammanhållande länk för sina medlemmar i nordiska frågor och på alla områden stärka och utveckla samarbetssträvandena mellan de nordiska folken i och utanför Norden. Speciellt bemödar sig föreningen om att upprätthålla intensiva kontakter med nordenföreningarna i vänorterna Akranes på Island, Bamble i Norge, Västervik i Sverige, samt den nyfunna föreningen i Langeskov i Danmark. Nordenföreningen i Närpes hör sedan april 2019 till region Österbotten, som omfattar nordenföreningarna i f.d. Österbottens distrikt. Föreningarna i region Österbotten ordnar årligen gemensamma tillställningar dit medlemmar från hela Österbotten är välkomna.
Pohjola-Norden i Närpes har inga egna verksamhetsutrymmen. På det lokala planet uppmärksammar vi årligen Nordiska biblioteksveckan i november, då håller vi oftast till i biblioteket i stadshuset. Nordens dag i mars firas ofta på någon lokal matservering. Den vänortskedja dit Pohjola-Norden i Närpes hör ordnar elevutbyten för elever i åldern 15-17 år vartannat år. Fyra ungdomar från varje vänort har då möjlighet att träffas i den vänort som det året är värd för utbytet.
Likaså har vänortsstämmorna som ordnas vart tredje år varit mycket viktiga för att bibehålla kontakterna till vänorterna på personnivå.
Nordiskt samarbete har betonats allt mera på högsta politisk nivå i de nordiska länderna de senaste åren – personliga kontakter på individnivå är ett viktigt nätverk då det gäller att skapa samarbete också inom näringsliv, kultur …
Nordenföreningens styrelsemedlemmar har goda kontakter på personnivå till alla våra vänorter. Vi är glada om vi får hjälpa till att bistå med kontakter till vänorterna till alla, oberoende om det gäller privatpersoner, föreningar eller företag som önskar besöka eller hitta kontakter/samarbetspartners i någon av våra vänorter.
Tag gärna kontakt med oss i Föreningen Pohjola-Norden i Närpes om du önskar veta mera inför t.ex. ett besök i någon av vänorterna !