Aktuellt från lantbrukskansliet v.37

Tog du med nya skiften i våras i åtgärden reglerad dränering/underbevattning?
Senast 30.9 ska du lämna in dräneringskarta eller -plan över de täckdikade basskiften som inte varit med tidigare år (2015-2022) till lantbrukskansliet. Om basskiftet dessutom inte ligger på områden med sur sulfatjord (se kartan i vipu/SO4) ska även en godkänd jordanalys (sur sulfatjord) inlämnas, om jordarten är torv ska du istället lämna in en markkartering där jordarten torv framgår.

Utbetalning av stöd

I oktober betalas endast finansiell disciplin för år 2022 ut, vilket är ett mycket litet stöd.
I november betalas förskott på miljöersättning, Eko och Ersättning för djurens välbefinnande men endast för nöt och får.
I december betalas största delen av årets arealstöd ut.

Se hela utbetalningstabellen och förskottsprocenter här:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/utbetalningstidtabell/

Höstanmälan, gäller alla, öppnas tidigast i november!

Minimiväxttäcket på minst 33 %, gäller alla odlare (villkorligheten), ska inte förväxlas med miljösystemets vintertida växttäcke.

Du måste hålla minst 33 % av åkerarealen+permanenta grödor (jordgubbar, fruktträd mfl) växttäckt för tiden 31.10-15.3.

Som minimiväxttäcke godkänns äkta växttäcke och även lättbearbetat och fr.o.m i år får du även uppge naturvårdsvallar, mångfaldsåkrar och fånggrödor. Obs även kemiskt förstörd stubb av vallväxter och spannmål, bovete, oljeväxter baljväxter och frökryddor duger som minimiväxttäcke.
Om du har permanent gräsmark, så tänk på att permanent gräsmark INTE räknas till minimiväxttäcket, alltså de räknas INTE med i totalarealen då du räknar ut 33 % minimiväxttäcket.
Däremot så kan permanent gräsmark få betalt för växttäcke inom miljösystemet, kontrollera villkoren för dessa eftersom de bl.a. ska hållas växttäckta till och med 16.5.

Följande åtgärder och ärenden som ska anmälas i höstanmälan är:

  • Minimikravet för växttäcke/lättbearbetat, minst 33 %, gäller alla gårdar from i år!
  • Vintertida växttäcke för stödet för miljösystem (50 euro för varje hektar med ÄKTA växttäcke)
  • Främjande av cirkulär ekonomi (placering av stallgödsel/flytgödsel)
  • Alternativa växtskyddsmedel, växtskydd för trädgårdsväxter (om du använt kemiska växtskyddsmedel)
  • Hantering av avrinningsvatten (arealer och metoder)
  • Fågelåkrar (åtgärder, bilder och skadearealer)

Andra aktuella datum!

Vipu-mobilen har uppdaterats, 11.9, så det är dags att ladda ner senaste versionen (version 1.1.3) till din telefon.

Ännu hinner du göra korrigeringar och ändringar i årets stödansökan, senast 2 oktober!

  • tex om du vill byta åtgärden ”Applikationer för uppföljning och identifiering av växtskadegörare och växtsjukdomar”

Klimat- och miljöutbildning (nät-kurs) öppnas efter nyår men senast 30.4 ska den vara genomförd (de flesta har valt denna åtgärd).

Fler aktuella datum och aktuella villkor, se t.ex. första sidan i årets kom-ihåg lista på:
https://www.narpes.fi/wp-content/uploads/2023/05/Kom-ihag-lista-2023-uppdaterad-26.5.2023.pdf

Tips!
Följ gärna kommunalveterinärers facebook-sida: Västkustens miljöenhet, veterinär / Länsirannikon ympäristöyksikkö, eläinl. Här hittar du veterinärernas telefontider och kontaktuppgifter samt aktuell info som kan beröra din gård

Ta hand om bonden / LPA:s evenemang
14-15.11.2023 Lantbrukarföretagarens välmående ABC // Psykisk förstahjälpkurs i Vasa


Med vänlig hälsning,
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/