Krisgrupp

Efterbearbetning av traumatiska kriser eller psykologisk debriefing.

Telefon: (06) 2241 831
 
För att minska de psykiska efterverkningarna av trauman har en systematisk efterbearbetning av kriser ordnats vid Närpes hälsovårdscentral sedan 1991.

Efterbearbetning är en form av psykosocial hjälp som erbjuds vid chockartade upplevelser. Krisgruppen kallas in från räddningsverket eller vårdsbehovsbedömningen vid hälsovårdscentralen. Krisgruppen arbetar under normal arbetstid måndag till fredag.
 
Den emotionella första hjälpen vid olyckor sköts i första hand av vårdpersonalen. För barn och ungdomar finns en speciell krisgrupp som vid behov stöder den emotionella första hjälpen i skolor och daghem.

Vid större katastrofer och olyckor organiseras den emotionella första hjälpen av församlingarna i Närpes, Övermark och Pörtom. Närmare uppgifter om vart man kan vända sig ges via allmänna media.

Krisgruppen sammankallas vid traumatiska händelser med dödlig utgång såsom trafikolyckor, eldsvådor och självmord. Gruppen kan också kontaktas vid "nära ögat" händelser, eller där någon utsatts för hot eller starka kränkningar såsom rån eller våldtäkt.

Till efterbearbetningen kallas de personer, som är berörda av händelsen. Efterbearbetningen görs 2-5 dagar efter den traumatiska händelsen. Avsikten är att ordna ett tillfälle där man tillsammans kan bearbeta de intryck och ”bilder” man fått. Man försöker skapa en helhetsbild av händelsen och ge möjlighet att dela sorgen med andra som är drabbade.