Landskapsreformen

Landskapsreformen är den största regionförvaltningsreformen i historien. Reformen kommer att leda till 18 landskap i Finland. I fortsättningen har landskapet hand om sådana tjänster som i nuläget handhas av kommunerna, samkommunerna eller staten.

Målen med reformen är att minska på skillnaderna i invånarnas hälsa och välfärd, att utforma tjänster som allt mer utgår från kundens behov samt att spara pengar genom samarbete och kostnadseffektivitet. Medborgarna vill dessutom garanteras bättre möjligheter att påverka besluten i sin egen region.

Så här påverkar reformen servicen

Det nya landskapet står framöver för många sådana tjänster som nu handhas av antingen kommunen eller staten. Landskapets uppgifter från den 1 januari 2021:

 • socialvården
 • hälsovården
 • räddningsväsendet
 • arbets- och näringstjänsterna (de s.k. tillväxttjänsterna)
 • miljö- och hälsoskyddet
 • regionalutvecklingen
 • styrning av områdesanvändningen och landskapsplanläggningen
 • trafiksystemplaneringen och den regionala kollektivtrafikplaneringen
 • landsbygdsutvecklingen och avbytartjänsterna
 • främjandet av den regionala identiteten och kulturen


Valfrihet

Valfriheten är en väsentlig del av den service landskapet erbjuder sina invånare. Som invånare kommer du framöver att ha större möjligheter än tidigare att välja varifrån du skaffar t.ex. dina tjänster inom social- och hälsovården.

Hur kommer kommunernas roll att se ut?

Kommunerna kommer alltjämt att ha en stark roll. I framtiden kommer du som invånare att allt oftare få påverka de beslut som fattas i din kommun. Att trygga kommunens livskraft kommer också att vara en viktig uppgift på kommunkansliet. Kommunens uppgifter från den 1 januari 2021:

 • kompetens och bildning
 • främjande av hälsa och välfärd
 • motion, kultur och fritid
 • ungdomsarbete
 • lokal näringspolitik
 • markanvändning och byggnation
 • lokalt deltagande


Så här framskrider reformen

Det nya landskapet Österbotten påbörjar sin verksamhet 1.1.2021.
Före det ska reformen beredas med hjälp av bl.a. olika utredningar och grupper i gott samarbete med regionens olika aktörer.
Redan i oktober 2018 arrangeras det första landskapsvalet. Då får du rösta på den som du tycker ska representera dig i landskapsfullmäktige. I landskapsvalet kan du ge din röst över kommungränserna. Din röst är viktig, så kom ihåg att delta!

Beredning av reformen i Österbotten

Kommuner, samkommuner och övriga regionala aktörer deltar i planeringen av det nya landskapet. De tema- och arbetsgrupper som planerar landskapets framtida servicekedjor har en sammansättning som ska möjliggöra att aktörernas röst blir hörd. Att ta fram ändamålsenliga tjänster för invånarna utgör ledstjärnan i arbetet. Inget överförs som sådant till det nya landskapet, utan servicehelheterna och samarbetet planeras med invånarnas bästa som utgångspunkt.

Därför är det viktigt att österbottningarna uttrycker sin åsikt och på så sätt påverkar planeringen. Du kan påverka beredningen av landskapsreformen genom att

 • svara på enkäten på webbplatsen för reformen i Österbotten, dittosterbotten.fi
 • använda kanaler för deltagande i din hemkommun
 • ta del av diskussionen på sociala medier och markera dina inlägg med #dittösterbotten 


De riksomfattande taggarna är  #maakuntauudistus.

Läs mer:

Landskapsreformen i Österbotten: dittosterbotten.fi

Landskapsreformens riksomfattande webbplats: www.regionreformen.fi

Nyheter och pressmeddelanden