Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2017-2021

Tekniska nämnden ombesörjer den tekniska servicen och räddningsverksamheten i staden. Nämnden handhar byggnads-, planläggnings-, kommunal- och allmäntekniska frågor.
Dessutom handhar nämnden de ärenden, som enligt byggnadslagen och -förordningen samt annan lagstiftning ankommer på byggnadsnämnden ävensom stadens brand- och räddningsväsende. Nämnden skall också erbjuda stadens invånare i mån av möjlighet service i tekniska frågor och fungera som kontaktlänk till olika tekniska institutioner.
Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och lika många personliga ersättare.

  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Johanna Smith

64220 Yttermark Anahit Norrbo 64210 Kalax

Viceordförande

Johan Sten

64550 Rangsby Johan Hertsbacka 64550 Rangsby
 

Susanne Fred

Kurt Harf

Erika Hellman

Maria Lindell

Kenneth Högback

Johan Skinnars

Britta Stenberg

Erik Ulfvens

Mats-Johan Kaars

64210 Kalax

64200 Närpes

64200 Närpes

66270 Pörtom

66270 Pörtom

64230 Närpes st

64610 Övermark

66295 Töjby

64610 Övermark

Mats Winter

Susanne Prinsén

Michaela Esch

Tobias Dahlblom

Lilian Ivars

Daniel Höglund

Kenneth Franzén

Victoria Vikstrand

Peter Ruths

64210 Kalax

64250 Pjelax

64200 Närpes

66270 Pörtom

64200 Närpes

64230 Närpes st

64610 Övermark

66295 Töjby

64200 Närpes

Stadsstyr.repr

Sven Jerkku

64230 Närpes St

   

Sektionen för byggnadstillsyn

Med uppgift att handha självständig beslutande- och förslagsrätt i ärenden inom ramen för byggnadslagstiftningen, marktäktlagstiftningen och även övriga uppgifter som enligt lagstiftningen ankommer på byggnadsnämnden.
Sektionen har sju (7) medlemmar och sju (7) personliga ersättare.

Sektionsmedlemmar

 

Ordförande

Kurt Harf

64200 NÄRPES

Viceordf. 

Lilian Ivars

64200 NÄRPES
 

Sven-ErikBjörkbacka
Kennet Franzén
Victoria Vikstrand
 

64200 NÄRPES
64610 ÖVERMARK
66295 TÖJBY
 

Sektionen för vägförrättningar

Sektionen har till uppgift att sköta vägförrättningsärenden i enlighet med lagen om enskilda vägar.
Till sektionen väljs fem (5) medlemmar och fem (5) personliga ersättare.
Sektionen företräder och besluter på nämndens vägnar vid vägförättningar. Sektionen fungerar också som förvaltningsmyndighet rörande besvär.

Sektionsmedlemmar

 

Ordförande

Leif Rönnholm

64610 ÖVERMARK
Viceordförande Stig Simons 64220 YTTERMARK
 


Susanne Prinsén
Kenneth Enlund
Linda Haka


64250 PJELAX
66290 HARRSTRÖM
64200 NÄRPES