Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2017-2021

Tekniska nämnden ombesörjer den tekniska servicen och räddningsverksamheten i staden. Nämnden handhar byggnads-, planläggnings-, kommunal- och allmäntekniska frågor.
Dessutom handhar nämnden de ärenden, som enligt byggnadslagen och -förordningen samt annan lagstiftning ankommer på byggnadsnämnden ävensom stadens brand- och räddningsväsende. Nämnden skall också erbjuda stadens invånare i mån av möjlighet service i tekniska frågor och fungera som kontaktlänk till olika tekniska institutioner.
Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och lika många personliga ersättare.

Ordförande

Johanna Smith

64220 YTTERMARK

Viceordförande

Johan Sten

64550 RANGSBY

 

Susanne Fred
Kurt Harf
Erika Hellman
Maria Lindell
Stig Simons  
Johan Skinnars
Britta Stenberg
Erik Ulfvens
Mats-Johan Kaars

64210 KALAX
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
66270 PÖRTOM
64220 YTTERMARK
64200 NÄRPES
64610 ÖVERMARK
65295 TÖJBY
64610 ÖVERMARK

Stadsstyr.repr

Sven Jerkku

64230 NÄRPES ST

Sektionen för byggnadstillsyn

Med uppgift att handha självständig beslutande- och förslagsrätt i ärenden inom ramen för byggnadslagstiftningen, marktäktlagstiftningen och även övriga uppgifter som enligt lagstiftningen ankommer på byggnadsnämnden.
Sektionen har sju (7) medlemmar och sju (7) personliga ersättare.

Sektionsmedlemmar

 

Ordförande

Kurt Harf

64200 NÄRPES

Viceordf. 

Lilian Ivars

64200 NÄRPES
 

Sven-ErikBjörkbacka
Kennet Franzén
Victoria Vikstrand
 

64200 NÄRPES
64610 ÖVERMARK
66295 TÖJBY
 

Sektionen för vägförrättningar

Sektionen har till uppgift att sköta vägförrättningsärenden i enlighet med lagen om enskilda vägar.
Till sektionen väljs fem (5) medlemmar och fem (5) personliga ersättare.
Sektionen företräder och besluter på nämndens vägnar vid vägförättningar. Sektionen fungerar också som förvaltningsmyndighet rörande besvär.

Sektionsmedlemmar

 

Ordförande

Leif Rönnholm

64610 ÖVERMARK
Viceordförande Stig Simons 64220 YTTERMARK
 


Susanne Prinsén
Kenneth Enlund
Linda Haka


64250 PJELAX
66290 HARRSTRÖM
64200 NÄRPES