Rådet för funktionshindrade

Enligt riksomfattande råd för funktionshindrades direktiv för de kommunala rådens verksamhet hör till deras uppgifter att

  • verka för att funktionshindrade personers behov beaktas i alla delområden av stadens verksamhet
  • ge utlåtanden angående planering, beslut och verkställande i ärenden som berör rörelsehindrade personer
  • öka medmänniskornas medvetenhet om funktionshinder
  • öka beslutsfattarnas kunskap i handikappfrågor

Bäckström Niclas, ordf.
Granström Ebba, viceordf.
Hall Hans, tekniska sektorn
Hautaoja Ida, fritidssektorn
Lillsjö Majgret
Aspelin Åsa
Forsén Marja
 

Socialarbetare Kristina Maars fungerar som sekreterare