Äldrerådet

År 2002 beslöt stadsstyrelsen att ett äldreråd skulle utses. Äldrerådet i Närpes är ett samarbetsorgan mellan staden och verksamma äldreorganisationer inom stadens område. Äldrerådet lyder direkt under stadsstyrelsen. Verksamheten regleras av en instruktion som är fastställd av stadsstyrelsen.

Äldrerådets uppgifter är att befrämja och utveckla samarbetet mellan staden och den äldre befolkningen. Äldrerådet bör följa med de äldres behov och ta initiativ och göra framställningar samt avge utlåtande och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor. Dessutom bör äldrerådet bevaka att för den äldre befolkningen viktiga frågor beaktas i olika nämnder och förvaltningar och att de äldres sakkunskap förmedlas till ovannämnda organ.

Äldrerådet har sju medlemmar + sekreterare, vilka väljs av stadsstyrelsen för två år i sänder. En personlig ersättare är utsedd för varje medlem. Stadsstyrelsen förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande. Sekreteraren är en tjänsteinnehavare.

Äldrerådets sammansättning 2021-2023

Medlem Ersättare
Olsio-Tuisku Anna-Greta, ordf. Sjögård Olav
Berg Pia, vice ordf. Mannfolk Christine
Pått Johan Uusimäki Matti
Nordberg Roger Häggblom Sture
Wilson Roy Berg Kerstin
Roos Inga Backlund Sven
Eklund-Back Eivor Norrman Monika
Liljedal Mikaela, sekr.  
Smith Johanna, stadsstyrelsens repr.