Utvecklingsstördas omsorg

Vård- och omsorgsnämnden köper vård för
utvecklingsstörda inom Närpes av Kårkulla samkommun.

Kårkullas huvudsakliga uppgift är att erbjuda utvecklingsstörda personer och
deras familjer service och vård i enlighet med omsorgslagen. Förutom omsorg
om utvecklingsstörda ger Kårkulla service inom missbrukarvård och erbjuder
skyddat arbete också för personer med andra handikapp än förståndshandikapp.
Kårkulla upprätthåller den enda svenskspråkiga kliniken för missbrukarvård
och den enda svenskspråkiga arbetskliniken i Finland.

Kårkulla fungerar också som värd för olika projekt och utvecklingsarbete
inom den sociala sektorn. Under de senaste åren har har också personer som
inte formellt eller tydligt är förståndshandikappade sökt service av
Kårkullas omsorg. Det gäller t.ex personer med autism, Asperger syndrom,
personer med överaktivitet och koncentrationssvårigheter eller personer med
resttillstånd efter långvarig psykisk sjukdom.

Vik. regionchef för mellersta och södra Österbotten Otto Domars tfn 0247 431 600

Kurator Linda Ek-Malm tfn 0247 431 687

Nybrovägen 13, 64200 Närpes


Kårkulla
 

För de finskspråkiga klienterna anlitar Närpes Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.