Barnskydd

Målet med barnskyddet är att garantera barnets
rättigheter genom att påverka uppväxtmiljön och genom att stödja
vårdnadshavarna i föräldraskapet. Strävan är att stödja familjen i
barnets egen uppväxtmiljö. I fall barnets levnadsförhållanden av någon
anledning äventyras, måste barnet garanteras så bra vård som möjligt
utom hemmet.

Barnskyddet baserar sig på barnskyddslagen, (2007/417), och dess
uppgift är att trygga barnens rättigheter, t.ex. barnets rätt till en
trygg och harmonisk uppväxtmiljö, jämlik och mångsidig utveckling,
speciellt skydd och omvårdnad enligt barnets egna individuella behov
och önskemål.

ANMÄLNINGSDEL FÖR BARNSKYDDSANMÄLAN

Anmälningsskyldighet enligt barnskyddslagen (2007/417),  25§
De
som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och
hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet
eller en församling, eller något annat religiöst samfund och de som är
anställda hos en annan producent av socialservice eller
hälsovårdsservice, utbildningsanordnare eller en enhet som bedriver
mottagningsverksamhet för asylsökande eller nödcentralsverksamhet eller
morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och
utan hinder av sekretessbestämmelserna gör en anmälan till det organ
som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått
vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som
äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att
behovet av barnskydd utreds. 
Alla invånare kan göra
barnskyddsanmälan om ett barn eller en ung människa är i behov av
hjälp, genom att ringa till socialarbetarna vardagar kl. 9.30 – 10.30,
tel. 2249111, eller skriftligen under adress  Socialbyrån i Närpes,
Kyrkvägen 2, 64 200 Närpes eller per telefon till en socialarbetare
under telefontid, vardagar kl. 9.30 - 10.30, tel. 2249111.

Alla och en var kan göra en anmälan om när ett barn eller en ung
människa är i behov av hjälp. När det gäller barn och unga räcker redan
en oro som orsak att ta kontakt.

Öppna vårdens stödåtgärder inom barnskyddet

Socialarbetaren skall enligt behov

 • ordna stöd för utredning av barnets eller familjens problemsituation

 • ordna ekonomiskt eller annat stöd för barnet i skolgången, vid
  anskaffning av yrke och bostad,    placering i arbete,
  fritidsintressen, upprätthållandet av nära mänskliga relationer och
  tillgodoseendet av andra personliga behov

 • ordna stödperson eller stödfamilj

 • ordna vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering

 • ordna familjearbete

 • ordna placering av hela familjen i familje- eller anstaltsvård

 • ordna referensgruppsverksamhet

 • ordna semester- och rekreationsverksamhet

 • andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen

 

Omhändertagande och vård utom hemmet inom barnskyddet

Det organ som ansvarar för socialvården skall omhänderta och ordna barnets vård utom hemmet, om

 • det finns brister i omsorgen eller andra uppväxtförhållanden i
  hemmet som hotar att allvarligt     äventyra barnets hälsa eller
  utveckling, eller

 • barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom att
  använda rusmedel, genom brottslig     gärning som inte kan anses
  obetydlig eller genom därmed jämställbart beteende

Omhändertagande och vård utom hemmet kan dock tillgripas endast om

 • de åtgärder inom öppna vården i barnskyddet som avses i 7 kap. i
  barnskyddslagen (2007/417)     inte är lämpliga eller möjliga för en
  omsorg i enlighet med barnets bästa eller om de har visat sig
  otillräckliga, och

 • vården utom hemmet bedöms motsvara barnets bästa i enlighet med 4§ i barnskyddslagen     (2007/417)