Du är här

Social- och patientombudsman

Socialombudsmannens uppgifter:

  • ge klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag

  • hjälpa klienten med att göra anmärkningar om det sätt som klienten har blivit bemött på inom socialvården

  • informera om klientens rättigheter

  • arbeta för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda

  • följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommunstyrelsen


Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.

Besöksadress:
Krutkällarvägen 4
65100 Vasa

Postadress:
Vasa stad/ Socialombudsman
PB 65101 Vasa

 

Patientombudsman

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården skall ordnas så att personens människovärde, övertygelse och integritet respekteras. Patienten har rätt att få ett gott bemötande.

I Lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen 785/1992) betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt och rätt till aktivt deltagande i vården. Lagen betonar också den minderåriga patientens ställning.

Patienten har rätt
- till en god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande
- att bestämma själv
- till information
- att framföra en anmärkning eller ett klagomål om man är missnöjd med vården

En patient eller anhörig kan kontakta patientombudsmannen gällande frågor såsom rätten att få vård, information, självbestämmanderätt och klientavgifter. Patientombudsmannen ger råd hur patienten kan agera när man är missnöjd med den vård och det bemötande man fått inom hälsovården.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut angående patientens vård eller om det skett en patientskada i vården. Patientombudsmannens service är gratis. Patientombudsmannen fungerar inte som juridiskt biträde.

Läs mera om patientens rättigheter här.