Krisgrupp

Efterbearbetning av traumatiska kriser eller psykologisk debriefing.

Telefon: (06) 2241 831 Psykosociala centret i Närpes
 
För att minska de psykiska efterverkningarna av trauman har en systematisk efterbearbetning av kriser ordnats vid Närpes hälsovårdscentral sedan 1991. Från 2012 administreras krishjälpen via Kust-österbottens samkommuns Psykosociala center.

Efterbearbetning är en form av psykosocial hjälp som erbjuds vid chockartade upplevelser. Krisgruppen kallas vanligen in från räddningsverket eller vårdsbehovsbedömningen vid hälsovårdscentralen. Men även andra kan ringa och höra sig för om krisgruppsarbete.

Krisgruppen arbetar under normal arbetstid måndag till fredag.
 
Den emotionella första hjälpen vid olyckor sköts i första hand av vårdpersonal. Vardagar kan även psykosociala enhetens personal kontaktas.

Krisgruppen sammankallas vid traumatiska händelser med dödlig utgång såsom trafikolyckor, eldsvådor och självmord. Gruppen kan också kontaktas vid "nära ögat" händelser, eller där någon utsatts för hot eller starka kränkningar såsom rån eller andra former av våld.

Till efterbearbetningen kallas de personer, som är berörda av händelsen. Avsikten är att ordna ett tillfälle där man tillsammans kan bearbeta de sinnesintryck och ”bilder” man fått. Man försöker skapa en helhetsbild av händelsen och ge möjlighet att dela sorgen med andra som är drabbade.