Ansökan om boendeplats

Vårdbedömningsgruppen väljer klienter till service- och åldringshemmen. Vården på hemmen är avsedda för personer som inte längre klarar sig med hjälp av hemvård eller vilkas hemvård inte kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt i det egna hemmet.

Vårdbedömningsgruppen består av socialarbetaren, äldreomsorgschefen, en läkare, representant från hemvården samt avdelningsskötaren på hvc-sjukhuset.

En skriftlig ansökan bör göras som är undertecknad personligen eller av anhöriga. I ansökan bör framkomma om personen själv är medveten om att han/hon blivit anmäld till serviceboende/ålderdomshem. I regel skall hemvård prövas innan anmälan tas till prövning. Beslutet om vård tas inom vårdbedömningsgruppen. Ifall en plats blivit erbjuden och personen tackat nej bör en ny ansökan göras innan ärendet tas till ny prövning.

Inom vårdbedömningsgruppen behandlas även ansökan om stöd för närståendevård.

Broschyr