Du är här

Morgon- och eftermiddagsvård

Verksamhet
Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för eleverna i förskolan och i årskurs 1 och 2. Morgon- och eftermiddagsvård ges i Närpes stad vid alla lågstadieskolor. Morgon- och eftermiddagsvården följer skolornas arbetsordning. Vid skolornas lov erbjuds de elever i förskolan som har behov av vård under loven plats vid något av stadens daghem.

Syftet med verksamheten är att stödja barnens välbefinnande och hälsa samt stödja hemmets och skolans fostrande arbete. Före och efter skoldagen erbjuds barnen en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Vid valet av innehåll läggs särskild vikt vid lek, skapande verksamhet och positiva upplevelser. Verksamheten bjuder även på möjligheter till social interaktion, estetiska upplevelser, uppiggande fysiska aktiviteter inom- och utomhus och också möjlighet till egen verksamhet, rekreation och vila. Vidare kan man även satsa på andra aktiviteter som stöder utvecklingen, såsom handens färdigheter, språkligt och visuellt uttryck, musik och vardagssysslor. Vid behov kan även barnen ges möjlighet att utföra sina hemuppgifter från skolan. Barnet ska själv ha möjlighet att påverka vilka aktiviteter som man ägnar sig åt under morgon- och eftermiddagsverksamheten.

 

Anmälan

Förskoleeleverna anmäler sig elektroniskt till morgon- och eftermiddagsvården i samband med inskrivningen till förskolan. Elever som skall börja i åk 1-2 anmäls elektoniskt via Wilma till verksamheten före 1.3.2020.

 

Avgifter
För elever som går i förskolan faktureras en avgift för morgon- och eftermiddagsvården i enlighet med barndagvårdsavgifterna och dess lagstiftning. Det innebär att det är förälderns/föräldrarnas inkomster som ligger till grund för beräknande av avgiften för morgon- och eftermiddagsvården. 

För elever i åk 1-2 faktureras en fast månadsavgift beroende på antalet timmar barnet är närvarande vid morgon- och eftermiddagsvården.

Beräkningsgrunderna för avgifterna finns som en skild bilaga.        

Avgiften för ett förskolebarn som deltar i morgon- och/eller eftermiddagsvård ändras  endast om föräldrarnas inkomster förändras eller om behovet av morgon- och/eller eftermiddagsvården minskar eller ökar. För att de ändrade behoven skall beaktas måste man fylla i ett nytt avtal med personalen på eftis. Utan nytt avtal ändras inte avgiften. Minskning eller ökning  av antalet timmar eller dagar som man deltar i morgon- och/eller eftermiddagsvården sker den sista vardagen i månaden för åtminstone 2 månader i gången. 

Avgiften för skolbarn som deltar i morgon- och/eller eftermiddagsvården ändras endast om vårdnadshavarna har fyllt i ett nytt avtal senast den sista vardagen i månaden och det nya avtalet måste gälla för åtminstone två månader åt gången.