Coronapandemi och resor

CORONAPANDEMI OCH RESOR 
 
Har du vistats utomlands ska du under 14 dygn efter ankomsten till Finland begränsa onödiga närkontakter och sätta dig i frivillig karantän. 
Detta undantaget resor från Estland, Lettland, Litauen, Norge, Danmark och Island. 
 
Vid vårdbehov på HVC: 
Ring alltid vårdbedömningen innan besök. 06-2249600 
 
Är du bosatt utomlands har du alltid rätt till akut vård medan icke brådskande vård endast ges enligt bedömning, dock ej under karantänstiden. 
 

THE CORONAVIRUS EPIDEMIC AND TRAVELING 
 
If you have been abroad, you must limit unnecessary close contacts and quarantine yourself voluntarily for 14 days after your arrival in Finland. 
This excludes trips to Estonia, Latvia, Lithuania, Norway, Denmark and Iceland. 
 
If you need medical care at the Health Centre: 
always CALL health assessment before visiting 
06-2249600 
 
If you live abroad, you are always entitled to urgent care. Non-urgent care is only given as assessed, however, not during the quarantine period.