Du är här

Coronapandemi och resor

CORONAPANDEMI OCH RESOR 
 

Har du vistats utomlands till länder som av THL klassas som högriskländer ska du under 14 dygn efter ankomsten till Finland begränsa onödiga närkontakter och sätta dig i frivillig karantän. 

Vid vårdbehov på HVC: 
Ring alltid vårdbedömningen innan besök. 06-2249600 
 
Är du bosatt utomlands men på besök i Närpes har du alltid rätt till akut vård medan icke brådskande vård endast ges enligt bedömning, dock ej under karantänstiden. 
 

CORONAPROVTAGNING

 

På Närpes HVC görs coronatest enligt bedömning via vårdbedömningen. Om du har symtom som kan tyda på Coronavirusinfektion ska du alltid ringa till vårdbedömningen, 06 2249 600.

 

Beroende på symtom bokas du för provtagning. Följ vårdarens direktiv.

Provet tas i bilen, du ska inte stiga ur bilen.

 

Provsvar fås som sms eller telefonsamtal.

Under tiden du väntar på provsvar ska du undvika all närkontakt.

Även om provsvaret visar negativt (att du inte har corona) ska du undvika att röra dig bland folk tills du är symtomfri.

 

 

The Coronavirus Pandemic

THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND TRAVELING
 
If you have stayed abroad in countries that are classified as high-risk countries by the Finnish Institute for health and welfare you must limit unnecessary close contacts and quarantine yourself voluntarily for 14 days after returning to Finland.

 

If you need health care services:

Always call health care assessment before visiting: 06-2249600 

 

If you live abroad but are visiting Närpes, you always have the right to emergency care, whereas non-urgent care is only given according to assessment, however not during the quarantine period.


 

TESTING FOR CORONAVIRUS

 

Coronavirus tests are made according to assessment by health care staff. If you have symptoms that may indicate a coronavirus infection, you should always call health care assessment, 06 2249 600.

 

Appointments for testing are given depending on the symptoms. Follow the given instructions.

The sample is taken in the car, do not get out of the car.

 

Test results are provided via SMS or phone call.

While you are waiting for test results, avoid all close contacts.

Even if the test result shows negative (that you do not have corona), you should avoid others until you are symptom-free.