Närpes HVC informerar

Från och med 20.4 öppnas en egen mottagning för patienter med förkylnings- eller luftvägssymptom. Mottagningen är belägen i nuvarande akutmottagning och dessa patienter hänvisas till akutens norra ingång (A).

För övriga patienter i behov av akut läkar- eller vårdarbesök finns en ny mottagning i den nyrenoverade våningen under HVC-sjukhus. Ingång sker antingen via våningens norra del (D) eller via HVC:s huvudingång (B).
Jourverksamheten mellan kl.16 och 18 måndagar och torsdagar finns även i detta utrymme.

Ring alltid vårdbedömningen tel. 06 2249600 innan besök.
Följ hänvisningen vårdpersonalen ger!

Information from Närpes Health Center:

As of 20.4, a separate reception will be opened for patients with cold or respiratory symptoms. The reception is located in the current emergency room and these patients are referred to the northern entrance of the emergency room (A). 

For other patients in need of urgent medical or healthcare visits, there is a new reception in the newly renovated floor under the Health Center Hospital. Entrance is either via the northern part of the floor (D) or via the main entrance (B).
Emergency room functions between 16 and 18 Mondays and Thursdays are also located in this space.

Always call the health assessment tel. 06 2249600 before visiting.
Please follow the instructions given to you by our health care staff!

Trung tâm y tế Närpes HVC thông báo:

Kể từ ngày 20.4 trung tâm y tế sẽ mở riêng phòng khám dành cho những trường hợp bị cảm cúm hay có các triệu chứng về bệnh viêm đường hô hấp. Phòng khám hiện hoạt động tại phòng cấp cứu, những bệnh nhân tới khám đi vào bằng cửa hướng bắc của phòng cấp cứu (cửa A).

Các bệnh nhân với các  trường hợp bệnh lý khác tới khám khẩn gặp bác sỹ hay nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ được chuyển tới phòng khám mới tại phia dưới khu tâng lâu mới được tu sửa thuộc ́ phạm vi trung tâm y tế. Lối vào thông qua phía bắc (cửa D) của khu tâng lâu hay cửa chính (cửa B) lối vào của trung tâm y tế. 
Tại đây cũng tiếp nhận các dịch vụ khám khẩn từ 16h tới 18h vào các ngày thứ hai và thứ năm.  

Luôn nhớ gọi điện thoại tới khâu chuẩn đoán bệnh quan sđt 06 2249600 trước khi tới khám Hãy nhớ tuân theo chỉ dẫn của nhân viên y tế!

Dom zdravlja u Närpes-u informise

Od dana 20.4 otvara se poseban prijem za pacijente sa simptomima prehlade i poteskocama sa disajnim putevima.

Prijem se nalazi u trenutnim prostorijama hitne sluzbe i ovi pacijenti se upucuju na gornji ulaz (A) koji vodi u te prostorije.
Za ostale pacijente koji trebaju u posjetu ljekaru ili medicinskom osoblju hitne sluzbe imamo novo mjesto prijema na novorenoviranom spratu ispod Doma zdravlja.
Ulaz u ove prostorije ide preko sjevernog dijela sprata,ulaz (D) ili preko glavnog ulaza u
Dom zdravlja,ulaz(B).

Dezurna sluzba ponedjeljkom i cetvrtkom od 16.00 do 18.00 sati takode se nalazi u ovim prostorijama.

Prije same posjete trebate nazvati sluzbu za procjenu zdravstvenog stanja na broj tel. 06 2249 600.
Pratite obavezno upute koje vam daje zdravstveno osoblje !