Besök på stadens äldreboenden, serviceboenden och andra riskgruppers boenden förbjuds.

Besök på stadens äldreboenden, serviceboenden och andra riskgruppers boenden förbjuds. Det är även förbjudet med utomstående besök på hälsovårdscentralen, vårdinrättningar och hvc-sjukhuset. 

Undantag från besöksförbudet görs från fall till fall ifråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter, barnpatienter och anhöriga till personer i terminalvård.
 
Den icke-brådskande mottagningsverksamheten inom hvc och tandvården minskas. Avbokningar sker genom att vårdgivaren (tex hvc) tar kontakt om avbokningen, eller så sker avbokningen på klientens initiativ. 
 
De flesta icke-brådskande besök för personer äldre än 70 avbokas.
 
Akutvården sköts så normalt som det är möjligt.