Uppdatering av trafiksäkerhetsplanen för Närpes

Plan för tryggt och hållbart resande

En trygg trafik är summan av många faktorer. Bakom trafikolyckor ligger många faktorer kopplade till trafikmiljön, fordonet och trafikanten. Likaså kräver en förbättring av trafikmiljön åtgärder och samarbete från många olika instanser.

Att påverka väganvändarnas trafikbeteende samt bakomliggande attityder och värden är ett centralt sätt att förbättra den upplevda tryggheten och därigenom stötta till exempel kommuninvånarnas frivilliga resande. I bästa fall beaktas trafiksäkerhetsperspektivet i en mängd olika funktioner inom de olika förvaltningarna, till exempel i person- och varutransporterna och arbetstagarnas resande. Polisens trafikövervakning och den mångsidiga experthjälpen i arbetet med trafiksäkerheten som Trafikskyddet erbjuder har stor betydelse. I vardagstrafiken framhävs varje individs ansvarsfulla beteende, till exempel att man använder säkerhetsutrustning, följer trafikreglerna och tar hänsyn till andra i trafiken. Genom planeringen av markanvändningen påverkas behovet av att röra sig och möjligheterna att röra sig tryggt på lång sikt. Huvudansvaret för planeringen av åtgärder för förbättring av trafikmiljön och genomförandet av trygga lösningar ligger hos stadens kommunteknik och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen).

Planen för tryggt och hållbart resande fungerar som ett underlag för kommunen, NTM-centralen och andra samarbetsparter i genomförandet av ett fortlöpande och systematiskt trafiksäkerhetsarbete och främjandet av tryggt resande i regionen.
I planen beskrivs både åtgärderna för förbättring av trafikmiljön och verksamheten i samband med trafiksäkerhetsarbetet