Fas 1 av Kaskö – Närpes fusionsutredning klar i juni

PRESSMEDDELANDE 17.5.2018

Sjukhusrådet Göran Honga avger del 1 av Kaskö – Närpes fusionsutredning för behandling i kommunerna i juni. Samgångsutredarens rapport omfattar en nulägesanalys och framtidsscenarier.

Fyra beredningsgrupper för olika sektorer har hållit tre möten var under våren. Grupperna har sammanställt material till rapporten. Huvudsakligen bestod uppdraget av att kartlägga och beskriva nuläget och lyfta upp utvecklingsmål i respektive stad. Eventuella förslag om en ny servicestruktur och ett nytt servicenät behandlas senare, om beslut att fortsätta utredningsarbetet tas.

- Ingen arbetsgrupp har direkt tagit ställning för eller emot en eventuell fusion utan slutsatserna och beskrivningarna kommer att vara utredarens egna, säger Göran Honga.

Städernas gemensamma ledningsgrupp för utredningen beslöt på sitt möte 16.5.2018 om beslutsgången och tidtabellen för det fortsatta arbetet. Göran Honga kommer att presentera rapporten på ett gemensamt seminarium för fullmäktigeförsamlingarna den 4 juni. Därefter behandlar stadsfullmäktige i Kaskö och Närpes rapporten och besluter om utredningsarbetet ska fortsätta med fas 2 eller avslutas i och med den utförda förutredningen. Fas 2 skulle omfatta bl.a. förslag till service- och förvaltningsstruktur samt utkast till fusionsavtal. Hörande av förtroendevalda, innevånare och personal är en viktig del av processen.

- Denna förutredning om en eventuell fusion ger inte tillräckligt med underlag för beslut i städerna utan processen borde fortsätta så at de svåra frågorna kan besvaras i ett utkast till fusionsavtal, konstaterar utredaren Göran Honga.

Ytterligare information:
Utredare Göran Honga, tfn. 040 505 8760, goran.honga [at] hotmail.com
Kaskö stadsdirektör Minna Nikander, tfn. 0400 868 780, minna.nikander [at] kaskinen.fi
Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tfn. 050 581 1760, hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi