Närpes stad, Kristinestad och Kaskö stad uppdaterar trafiksäkerhetsplanen

Invånarnas åsikter och erfarenheter är en viktig utgångspunkt vid utarbetandet av planen.

Som utgångspunkt för planeringen behövs invånarnas erfarenheter av nuvarande trafiksäkerhetstillstånd och möjligheter att förflytta sig från plats till plats.  Med hjälp av en enkät samlas dessa erfarenheter in av lokalbefolkningen, skolelever och övriga som rör sig i området. Enkäten innehåller frågor om resvanor och det som kan orsaka otrygghet i trafiken. Dessutom vill vi få uppgifter om platser som uppfattas farliga eller problematiska, men som inte nödvändigtvis framgår av olycksstatistiken. Till planernas kännedom kan ges uppgifter om otrygga platser där det har hänt ”nära ögat” olyckor eller där otryggheten beror på för höga hastigheter. Via enkäten kan invånarna berätta om problem inom olika färdsätt och andra frågor som orsakar otrygghet. Via enkäten kartlägger vi också svararnas egna val av färdsätt och beteende i trafiken.

Enkäten är öppen till och med den 4.6.2018 på nätet

Enkäten kan besvaras på nätet https://response.questback.com/destiaoy/KNK . Länken till frågeformuläret kan också hittas på kommunernas webbsidor.

Enkätsvar önskas av skolelever (från klassen 3 och uppåt)

En egen enkät görs bland skolelever, som syftar till att ta reda på hur skoleleverna upplever sina skolresor. https://response.questback.com/destiaoy/KNK_koululaiset Enkäten till skoleleverna skickas även via skolorna.

Syftet med planen

Syftet med planen är att hitta åtgärder somt förbättrar säkra och hållbara transporter inom Kristinestad, Närpes och Kaskö samt som är realistiska och möjliga att förverkliga Planen innehåller en analys av den nuvarande situationen i trafiken och förbättringsåtgärder i trafikmiljön. Dessutom beaktas tillgängligheten i centrum och byarna samt motiveras kommunernas trafiksäkerhetsgrupper till aktivt trafiksäkerhetsarbete.

Trafiksäkerhetsarbetets vision är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. För att konkretisera denna vision fastställs egna mål och prioriteringar i Kristinestad, Närpes och Kaskö inom trafiksäkerhetsarbetet.

Deltagarna i planeringsarbete och tidtabellen

Beställare av planen är NTM-centralen i Södra Österbotten samt Kristinestad, Närpes stad och Kaskö stad. Dessutom deltar polisen och Trafikskyddets representanter i planeringsarbetet. Som konsulten arbetar Destia Ab. Planeringsarbetet påbörjades i april 2018 och det kommer att slutföras i mars 2019.

Mer information om planen ges gärna av:

Kjell Lind, NTM-centralen i Södra Österbotten,

fornamn.efternamn [at] ely-keskus.fi, p. 0295 027 734

Niklas Brandt, Kristinestad,

fornamn.efternamn [at] krs.fi, p. 040 545 0021

Stig-Erik Ingves, Närpes,

fornamn.efternamn [at] narpes.fi, p. 0400 368 206

Jarmo Latikka, Kaskö,

fornamn.efternamn [at] kaskinen.fi, p. 050 539 9141

Christel Kautiala, Destia Oy,

fornamn.efternamn [at] destia.fi, p. 050 591 1605

Antti Udd, Destia Oy,

fornamn.efternamn [at] destia.fi, p. 040 635 8195

Bilagor